Wifi mardrutctaju parvaldibas programma

POS sistçma ir gastronomiskâ sistçma visu veidu çdinâðanas iestâþu, piemçram, restorânu, krogu, picçriju, âtrâs çdinâðanas bâru un viesnîcu restorânu, kâ arî visa veida braukðanai.

Zemâm un plaðâkâm telpâmPOS konsultçties daudz laba, lai izmantotu gan mazajiem telpâm, kâ arî visu tîklu çdinâðana. Tas ir pirmais lîdzeklis, izvçlçjusies strâdât ar vairâkâm bezmaksas pozîcijas POS. Design vienkârðu veidu, lai vienkârðotu izsniegðanu daþiem vadîbas lîmeòos, nodroðinot pilnîgu kontroli pâr katru darbu posmâ uz vietas. Ar programmatûru, lai palielinâtu klientu komfortu. Sistçma bûtiski ietekmç efektivitâti strâdâjot virtuvç un zâli, kas paâtrinâtu îstenoðanas posmu pasûtîto çdienu. Detalizçta analîze par vçlmçm un klientu pieprasîjumu, bet plâno vieglâk garðîgu çdienkarti.

Piekriðana daþâdâm ierîcçmPOS çdinâðanas programmatûra var strâdât ar daudzâm çrtîbâm un veidiem, kas uzlabos katras mâjas dzîvi. Ârstçðana ar specializçtâm iekârtâm, piemçram, fiskâlajiem printeriem, virtuves monitoru sistçmâm vai bezvadu peidþeru sistçmâm, samazina servisa laiku, darbojas âtrâk tabulas rotâcijâ vai palielina restorâna peïòu.Patîkams un vienkârðs veids, kâ izmantot POS programmas, nodroðina çrtu darbu, paâtrina atseviðíu uzdevumu îstenoðanu, samazina darbinieku apmâcîbu laiku, samazinot sistçmas ievieðanas izmaksas.

Zîmçjums no moduïa nodroðina:Darba komforts: intuitîva darbîba, ierakstu pievienoðana pasûtîjumiem, sadarbîba ar kases aparâtiem vai fiskâlajiem printeriem un svîtrkodu lasîtâjiem, pieðíirot îsceïus uz konkrçtiem çdieniem, nosûtot tûlîtçjus ziòojumus par pârkâpumu mçìinâjumiem, îpaðu çdienu ievadîðanu un nokârtoðanu utt.Pârredzamîba: piekïuve tabulâm, darîjumiem un katra tabulas bilancei, pârtikas preèu grupçðana, piemçram, dârzeòi, dzçrieni, alkohols, detalizçts skats uz istabu, pârtikas piedevu saraksts, trauku izdoðanas secîba, dati par pârmçrîgu galda kalpoðanas laiku utt.Âtrums: pasûtîjumu savâkðana un modifikâcija, kuponu drukâðana çdienu gatavoðanas fonâ, lielas pasûtîjumu izmaiòas, daudzu izvçles produktu izvçle utt.Daudzpusîba: droðs darbinieka pieteikðanâs, naudas atvilktòu kontrole, atbalsts citiem maksâjumu veidiem.