Vientuliba krcsla

Ikdienas dzîves grûtîbas no normas liek mums tumsâ. Mçs jûtamies vientuïi, mçs neesam priecîgi, bieþi mçs uzskatâm, ka mçs vairs nespçjam tikt galâ ar daþiem jautâjumiem, un tas mums ïoti atklâj, piemçram, mûsu ìimenes priekðâ, no kura mçs bieþi nevçlamies izcelties par neveiksmçm. Dzçrieni no lielâkajâm problçmâm, kas notiek mums un notiek bieþâk, ir ðíirðanâs.

https://pure-prov.eu/lv/

Neatkarîgi no pçdçjâs, kas bija iemesls laulîbas sabrukumam, partnera nodevîbai vai jau izdalîtai sajûtai, ðâdi lçmumi mums vienmçr ir lieliski, pat ja mçs savâ dziïumâ zinâm, ka tie ir piemçroti mums. Veicot laulîbas, kuras bçrni var, jo îpaði jebkurâ situâcijâ, tagad ir. Sabiedrîba un cilvçki, kas ir ðíîruðies, tâpat kâ atðíirîgs cilvçks vai sliktâka kategorija, galu galâ lçmums par sadalîðanu vienmçr ir mazâk vai vairâk, ir stigma uz Polijas dzîvokli. Ðâdâs lietâs ir vçrts òemt vçrâ profesionâïa padomu, ðajâ gadîjumâ bûs tâds pats efektîvs psihologs Krakovâ. Mçs domâjam, ka pat saruna ar îstu draugu mûs neaizstâs ar psihologu. Tomçr mums tuvu dâmâm nav pienâcîgas ietekmes uz mums, un parasti tâs nav objektîvas. Lai gan viòu nodomi, protams, ir patiess, tad, gûstot panâkumus, kas paver pilnu Polijas dzîvokli, ir vçrts tos risinât ar tâdas personas palîdzîbu, kura spçs mûs apzinâties situâcijas, palîdzçt mums uzzinât un galu galâ bût kopâ ar viòiem galâ. Lai atrastu pareizo psihologu, mçs varam gût labumu no ieteikumiem vai viedokïiem, kurus mçs varam apspriest tieðsaistç. Uzmanieties, lai nejûtos neçrti, apmeklçjot mûsu terapeitu. Ir svarîgi vizualizçt, ka apmeklçjums cieð no tâ, lai palîdzçtu mums, tâpçc vissvarîgâkais faktors ir & nbsp; godîgs. Ir vçrts runât par visu, kas mûs traucç un kas mums ir problçma, un par to, ko daþi no mums nevar risinât. Tikai ðâdâ ðíîdumâ terapija var dot vçlamo efektu. Atcerieties, ka psihologs ir ârsts, kurð mûs nenovçrtç, un viòa uzdevums ir palîdzçt mums.