Vienreizcjs maksajums un kases aparats

Ðodien daudzi poïi strâdâ ârzemçs, tâpçc ir vajadzîgi dokumenti, kas tulkoti angïu valodâ. Arî daudzi Polijas uzòçmumi, kas darbojas globâlajâ vidç, pieprasa kandidâtiem uzrâdît savu CV sveðvalodâ, galvenokârt angïu valodâ. Polijâ gandrîz neviena, kas vçlas darît lietas, ir profesionâli tulkoti darbâ pieòemðanas dokumenti. Tâ kâ ir tik svarîgi uzticçt CV tulkoðanu speciâlistam.

Galvenokârt Polijâ CV vai pavadvçstuli raksta paði, mçs reti iesakâm to lomu, kas specializçjas cilvçkresursu jomâ. Tomçr parasti ir kïûda, kas mûs zaudçs potenciâlo darbu. Lai gan mçs runâjam angïu valodâ komunikatîvâ veidâ, mçs nerunâjam par profesionâlu, specializçtu vârdnîcu, kas bieþi parâdâs darbâ pieòemðanas dokumentos. Lai gan mçs domâjam, ka mçs rakstâm labi, frâzes, ko mçs lietojam dzimtâ valoda, slikti, mâkslîgi izklausâs, tas tiek nekavçjoties teikts slikti tulkotâ tekstâ, jo cilvçks ar noteiktu valodu no dzimðanas nekad, protams, nekad neteiks. Lîdz pçdçjam, jums ir jârûpçjas par labu valodu, gramatisko vai stilistisko sintaksi.Ir ïoti grûti izpildît valodas prasmes lîmeni, ïaujot jums uzrakstît savu CV sveðvalodâ. Darba devçji apstiprina, ka vçstules, ko viòi saòçmuði angïu stilâ, ir visas kïûdas, pareizrakstîbas kïûdas, gramatiskâs kïûdas, pârceïot poïu teikumu struktûras drukâðanai. Protams, Polei ðâds atsâkums bûs viegls, jo zinâtne, tâpat kâ mums poïu valodâ, bet dzimtâ angïu valoda, var radît problçmas. Tâdçï tâ darbâ pieòemðanas procesâ tieði pasliktina tâs kvalitâti un daþreiz pat veido savu neveiksmi.Îpaðu apmulsumu izraisa kïûdas CV, ja mçs esam iesaistîjuðies uzlabotas valodu prasmes valodu grupâ. Puse no nabadzîbas, ja valodas apguve vienâ pozîcijâ mums nepalîdzçs. Sliktâk, ja ir daþas pamatprasîbas, lai uzòemtu konkrçtu pozîciju, kaut kas, ko mçs ik dienas pârvietosim mâjâs. Tad CV trûkumi noteikti bûs diskvalificçjoði. Tad ir vçrts ieguldît profesionâlâ CV tulkojumâ.

avots: