Veidi ka aizsargat dabisko vidi

Uzticîbas jautâjumi un nozîmes nozîme nozarç ir galvenokârt apvienoti ar dabiskâs vides palîdzîbu. Mçìinâsim parâdît, kâ ES ir normalizçjusi noteikumus, kas saistîti ar rûpniecisko droðîbu, pamatojoties uz gadîjumu izpçti - & nbsp; atex gadîjumu izpçte.

Sakarâ ar to, ka liela daïa maðînu un ierîèu tiek nodota ekspluatâcijai akmeòogïu raktuvçs, kurâs varçtu rasties metâna un ogïu putekïu sprâdziena draudi, Direktîva 94/9 / EK tiek apspriesta îpaðâ veidâ, kas aprobeþojas ar ðiem draudiem. .

1994. gada martâ Eiropas Parlaments un Padome pieòçma tâ saukto jaunâ pieeja 94/9 / EC attiecîbâ uz dalîbvalstu tiesîbu aktu regulçðanu attiecîbâ uz instrumentiem un aizsardzîbas stiliem, kas paredzçti izmantoðanai potenciâlajâ sprâdzienbîstamîbas potenciâlâ, ko sauc par atex direktîvu. & nbsp; & nbsp; Îstenojot Romas Lîguma 100.a panta noteikumus, ðî mçría galvenais mçríis ir ieteikumi ir nodroðinât vienmçrîgu preèu plûsmu, kas nodroðinâs ievçrojamu sprâdzienbîstamîbas lîmeni. Tomçr ðî informâcija nebija galvenais solis no Eiropas Organizâcijas sprâdzienbîstamîbas aizsardzîbas saskaòoðanas departamenta. Aptuveni divdesmit gadus cilvçkiem bija jâpielâgojas vairâkiem tâ sauktajiem vecâ pieeja brîvai tirdzniecîbai ar precçm, uz ko paðlaik attiecas ATEX direktîva.

Direktîva 94/9 / EK tika iekïauta darbîbâ no 2003. gada 1. jûlija, aizstâjot vecâs pieejas direktîvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK attiecîbâ uz elektroiekârtâm, kas paredzçtas zemei potenciâli sprâdzienbîstamâ vietâ. Direktîva 82/130 / EEK, kas attiecas uz elektriskajâm ierîcçm, kas paredzçtas dzîvokïa tuvumâ sprâdzienbîstamu gâzes raktuvju tuvumâ. Procedûras vecmodîgo apstiprinâjumu novçrtçðanai bija saistîtas, bet ar elektriskajiem instrumentiem, kas vajadzîgi, lai izpildîtu visas skaidri noteiktâs droðîbas prasîbas. Pçtîjumi ir parâdîjuði, ka elektriskâs ierîces ir tikai aizdegðanâs avots pusç gadîjumu. Saskaroties ar pçdçjo, tikai elektriskâ daba, kas iezîmçta vecâs draudu pieejas principos, ir pietiekama, lai iegûtu pienâcîgu aizsardzîbas jomu, kas minçta Romas Lîguma 100.a noteikumâ.