Valodu zinadanas vacu valoda

Ðobrîd darba devçji arvien vairâk pievçrð uzmanîbu valodu mâcîðanai gan mûsu viesiem, gan kandidâtiem produkcijas raþoðanai. Agrâk, ar galveno valodas apguvi vai pat nezinot nevienu citu, izòemot dzimto valodu, bija svarîgi iegût gandrîz visu darbu. Ðobrîd ir jâzina vismaz viena valoda stadijâ, kas garantç pamata sarunu.

Valodu mâcîðanâs lîmenis poïu vidû katru gadu palielinâs. Tagad ikvienu pârçjo sveðvalodu obligâti apmâca pamatskolas un jaunieðu vidusskolâ, kâ arî vidusskolâs. Pçtîjumi liecina, ka cilvçki, kuri zina vairâk nekâ vienu valodu, ir skaistâki par lîdz pat 50% atalgojumu no darbiniekiem bez ðâdâm prasmçm. Ko ar mums var palîdzçt ar ðâdâm valodu stundâm? Tâdçjâdi tas ir ïoti noderîgs jautâjums, kas pastâv domât par tçmu. Nu, biroja darbâ (no baltâ apkaklîte, ka sveðvalodas tiek izmantotas praktiski visâs iespçjamâs lietâs. Sâkot no tâlâm kontaktus ar klientiem, piegâdâtâjiem, patçrçtâjiem vai raþotâjiem, tulkojot dokementów ikdienas attiecîbas ar mûsu draugiem uzòçmumâ, kas nav poïi, un lîdz ar to nav iespçjams mûsdienu pasaulç arvien vairâk un vairâk. Turklât, valodu apguve labs ir, ceïojot uz ârvalstîm, parasti pietiek izrâdâs apgût angïu, spâòu vai krievu, un nozîmi gûst pat daudz íînieðu, japâòu un korejieðu, ar skaidru iemeslu: lielâkâ daïa raþoðanas pârcçlâs tikai Âzijas valstîs, tâpçc profesionâïiem, kuri zina ðos stilus, ir vajadzîgi. Dokumentu tulkoðana ir îpaði svarîga, jo Âzijas raþotâji bieþi nezina angïu valodu un vçlas, lai tulkotâji parakstîtu lîgumus ar rietumu saòçmçjiem. Apkopojot visu apkopoto informâciju, lai saòemtu tiesu, ka pareizi mâcîties valodas, ne tikai atvçrt un noòemt svaigâ kultûru, bet pasaule attîstâs tâdâ virzienâ, kur nav mâcîbu valodu bûs neizdevîgâ situâcijâ no cilvçkiem, kuri zina jebkurð ,.