Ugunsdzcdanas lidzekii kas dzcd pulverus

Ûdens tvaiks ir parastais ugunsdzçðanas lîdzeklis. To pieòem tikai slçgtâs telpâs ar mazu kubikâtu. Tvaika izmantoðana ugunsgrçka dzçðanai reâlâs telpâs nedod gaidîtos rezultâtus. Tvaikam ir slikts veselîgs svars, un tas nesasniedz pareizu ugunsdzçðanas koncentrâciju atklâtâ lauka apstâkïos.

https://neoproduct.eu/lv/black-mask-visefektivakais-veids-ka-tirit-adu-uz-sejas-nekavejoties-stradajot/

Telpâs, kuru tilpums nepârsniedz 500-520 m3, tiek izmantota ûdens tvaika izmantoðana. Tiem jâbût hermçtiskiem. Jebkuras noplûdes samazinâs tvaika slâpçðanas efektivitâti.Visbieþâk ûdens tvaiki tiek iznîcinâti, lai nodzçstu ugunsgrçkus, kas var stâvçt koka þâvçtâjos, uzliesmojoðâs noliktavâs, uz kuìiem, naftas produktu sûknçðanâ, dzîvokïos ar vulkanizâcijas katliem vai laboðanas kolonnâm.Tvaiks, kâ ugunsdzçsîbas lîdzeklis, kas saistîts ar cietu íermeòu ugunsgrçku dzçðanu, kas îpaðos temperatûras apstâkïos nereaìç uz ûdeni. Tas nav pozitîvs, un ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçku dzçðanai, ja sadedzinâðanas materiâli nonâk saskarç ar tvaiku, tiks iznîcinâti.Ûdens tvaiku izmantoðana ugunsgrçku dzçðanai samazina skâbekïa koncentrâciju stâvoklî, kur smçíçðanas process ir smags. Ûdens tvaiks izðíîst degoðas gâzes degðanas zonâ.Visefektîvâkais un efektîvâkais ir ugunsgrçku dzçðana ar piesâtinâtu tvaiku, ko izmanto zem spiediena no 6 lîdz pat 8 atmosfçrâm.Tvaiks kâ ugunsdzçðanas materiâls "tvaika ugunsdzçsîba" var bût noderîgs tikai tajâs telpâs, kurâs plânots pârliecinâties, ka iedzîvotâji nedzîvo tajâs. No padomiem par daudziem spiediena dzçðanas tvaikiem var bût bîstama veselîbai un pat cilvçkiem.