Uguns pcc vclcdanas

Piekriðana nodaïas ugunsdzçðanas ir obligâta avots droðîbu. Uguns ir tikai viens no vissmagâkajiem elementiem, grûti atrast, âtri izplatâs un mainot visu, kas tiksies tuvu iespçjâm. Katrai vietai Es cilvçkus, bûtu pareizi izstrâdâts instrumenti Uguns, kas kalpos kâ efektîvu ieroci karâ ar neparedzama elementu.

Kopâ ar veselîgu aprîkojumu, kas spçj kontrolçt uguni un nodroðinât virsmu pirms tâs izplatîðanâs, ir jâiet zinâðanâm. Ikvienam, kam ir jûtas droði ugunsgrçka gadîjumâ, jâveic atbilstoða apmâcîba. Nav nekâda veida uguns, jo tas ir dzçsts ar ðî unikâlâ produkta uzmanîbu. Piemçram, eïïas dedzinâðana vai tâda pati elektroinstalâcija, jûs nevarat dzçst ar ûdeni, kas baros tikai liesmu un padarîs ugunsgrçku arvien vairâk izvçli skalâ. Cîòâ pret daþiem ugunsgrçkiem ir ârkârtîgi noderîgi nodzçst ar tvaiku. Tvaika ugunsdzçðana ir tvaika dzçðanas stratçìija, kas ir patieðâm efektîva, bet tai ir daþi ierobeþojumi. Tvaika zemais îpatnçjais svars praktiski novçrð tâs izmantoðanu vieglâ telpâ, jo ðâdos apstâkïos tvaiks neatbilst tâs ugunsdzçðanas îpaðîbâm. Iztukðoðana ar tvaiku izrâdîsies îpaði pozitîva slçgtos, zema izmçra interjeros. Pateicoties dzîves tehnoloìijai, kas ierobeþo skâbekïa ieplûdi un strauji pazemina tâ koncentrâciju, tvaiks ideâli tiks izmantots, lai nodzçstu ðíidrumu, gâzu vai pat elektrisko iekârtu ugunsgrçku. Ugunsdzçðanas tvaika darbîbas pamatprincips attiecas uz saderîbu ar degoðâs vielas aizdegðanâs temperatûru. Jo lielâks degðanas materiâla aizdegðanâs temperatûra, pâris bûs ïoti noderîgs, lai spçlçtu ar liesmâm.