Tulkodanas konference

Tulkoðanas jomâ pçdçjos gados konsekutîvâ tulkoðana ir vçl augstâka. Kâpçc? Ir vairâki faktori, uz kuriem, protams, patika ðî interpretâcija. Kâdi ir iemesli?

African Mango

Pirmkârt, mobilitâte. Iedomâjieties biznesa tikðanos, kuras laikâ jûs ceïojat pa izstâþu zâlçs esoðajiem koridoriem, kuros jûs satraucaties un apsprieþat objektu vai risinâjumu faktu. Ja plânojat saprast ârzemniekus un jûs nezinât savu valodu, jums ir jâbût tulks. Arî veiksmîgas tulkoðanas secîbâ jûs esat viòu.

Otrkârt, diskusiju iespçja. Ðâdu marðrutu nenodroðina sinhronâ tulkoðana. Salonâ esoðais tulkotâjs tulko tikai saturu, ko runâ runâtâjs. Tajâ paðâ laikâ konsekutîvâ tulkoðana nodroðina labu mijiedarbîbu. Jûs vienmçr varat apspriest, un ðâdâ gadîjumâ students izskaidro katra dalîbnieka apgalvojumus.

Treðkârt, tâs lielâ mçrâ nosaka. Ne katram tulkotâjam ir nosliece uz tiem. Tiem, kas viòiem ir piemçroti, var viegli tikt galâ ar spiedienu, kas ietekmç “dzîvo”, bez iespçjas atbalstît papildu materiâlus vai zinâtniskus palîglîdzekïus. Spçle, protams, ir pçdçjâ persona, kas labi zina valodu. Tomçr, ja mçs vçlamies bût garantija, ka vienkârða rîcîba tiks pilnveidota, mçs vienmçr varam sniegt tai daþâdus materiâlus par tçmu, par kuru notiks diskusija.

Ceturtkârt, viegla organizâcija. Ja runa ir par secîgâm interpretâcijâm, viòi nevçlas tehnisko sagatavoðanu vai specializçtu aprîkojumu. Tâtad jums nav jâmaksâ par pierâdîjumiem par telpas iznomâðanu ar kabîni sinhronai tulkoðanai. Jums nav jâatceras par aprîkojumu, kas ïauj saòemt tulkotu saturu, piemçram, studentiem paredzçtas austiòas.

Secîga tulkoðana ir ïoti populâra, galvenokârt tâpçc, ka tâ ir ïoti çrta visâm ieinteresçtajâm pusçm. Tos vienmçr vada sievietes ar atbilstoðâm kompetencçm un lîdz ar to visjaudîgâkajâ lîmenî.