Trudu gaias sagatavodana

Polijas virtuve nesaskan ar vieglâko, bet pçc tam daudzu gaïu dçï, ko mçs atrodam tajâ. Tie savâ ziòâ ir labas, poïu, mâjâs gatavoðanas bûtîba.

Gaïas izgatavoðana nav par labâkajiem uzdevumiem. Protams, ikviens ir sastapies ar gaïu vai cietu gaïu. Visâ virtuvç jâatrod objekts, kas pasargâs mûs no kulinârijas gaïas neveiksmçm - gaïas maðînâ. Tas parasti izrâdâs no desmitiem mazu lâpstiòu, kas ir iestrâdâti cieði kopâ. Ðis sîkrîks ir piemçrots, lai grieztu gaïu bez saspieðanas cîpslâm. Ideâli piemçrots visa veida karbonâtiem vai steikiem. Lâpstiòas, kurâs ir paredzçts íermeòa smalcinâtâjs, jâatbilst nerûsçjoðam tçraudam - nevis objekta izturîbai, bet arî tîrîbai un funkcionalitâtei. Pârçjais korpuss ir izgatavots no plastmasas. Gaïa, kas tika izurbta ar smalcinâtâju, saglabâ dabîgâs sulas, kas noved pie tâ, ka pat pçc cepðanas mçs iegûstam sulîgu, mîkstu gaïu. Siltuma apstrâdes process tiek veikts vienmçrîgi un turklât daudz âtrâk. Tâpat marinçðanas laiks ir ievçrojami saîsinâts.

Kankusta DuoKankusta Duo. Labs un lēts līdzeklis novājēšanu

Un mçs varam païauties uz garðvielâm, kuras esam pârkaisa, lai atklâtu tâs dziïumâ, kas ir noderîgs nepârspçjamai gaïas garðai. Gaïas drupinâtâjs ir lieliska iespçja klasiskai pistolei. Gaïas sagatavoðanas process beidzas ne tikai efektîvâk, bet arî klusâk. Sievieðu çkai ir neticami enerìijas ietaupîjumi. Drupinâtâjs, mazs izmçrs ir ïoti praktisks, un tas ir ïoti âtri mazgât zem ðî ûdens, vismaz ne visi var tikt ievietoti trauku mazgâjamâ maðînâ. Paðreizçjâ plânâ ir vçrts izlasît pakalpojumu informâciju. Rokas mazgâðana ir piesardzîga - asmeòi var viegli sagriezt mûs! Gaïas smalcinâtâjs ir neatòemams daudzu profesionâlu ðefpavâru, bet arî mâjas dâmas, kas zina, ka ar ðo acîmredzamo metodi mçs sagatavosim vâju un spçcîgu gaïu.