Tiedsaistes drodibas makslas darbs

Veselîba un labklâjîba, un tomçr cilvçka darbîba lielâ mçrâ ir atkarîga no vides un vides, kurâ ir brîvais laiks un darbs. Tâpçc ir liels faktors, ka darba gaisâ ieelpotâ gaisa zîmols un tîrîba darba izpratnç atbilst dotajiem noteikumiem un normâm. Daþâdu nozaru filiâïu attîstîba tiek papildinâta ar to, ka pieaug arî prasîbas, kas saistîtas ar vidi, uzticîbu un veselîbu mâjâs. Ðie faktori liecina par to, ka pieprasîjums pçc "svaiga gaisa" jau tad, kad papildus izredzçm bûs prioritârs jautâjums.

Lai nodroðinâtu labu darbavietu ventilâciju, pareizâs ierîces izvçles sâkumposmâ, veicot atbilstoðu ventilâcijas sistçmu, jâveic atbilstoðas analîzes, aprçíini un projektçðanas institûcijas. Putekïu nosûkðanas sistçmu projektçðana, lai izstrâdâtu lielu uzòçmumu atdalîðanas sistçmas. Projekta svarîgâkais laiks ir novçrtçt îpatnçjo gaisa âtrumu vidç, kurâ piesâròotâji atrodas, tâdâ sistçmâ, kas nodroðina pareizu putekïu daïiòu vai gâzes ieplûdi piesâròojuma avotâ. Svarîgâkais ir nodroðinât pietiekamu gaisa apmaiòas devu mâjâs kopâ ar sanitârajâm prasîbâm. Vçl viena liela problçma daudzu dizaineru vidû ir noteikt gaisa âtrumu cauruïvados tâ, lai tie netiktu tuvâk piesâròojumam ventilâcijas kanâlos, un no citas daïas, lai samazinâtu trokðòa un plûsmas pretestîbu. Kas ir pârsteidzoða peïòa par apstâkïiem iekârtâ sistçmas kalpoðanas laikâ. Pareizi atlasîti sistçmas komponenti bez pârmçrîga lieluma var samazinât un samazinât ekspluatâcijas izmaksas. Visas filtrçðanas un ventilâcijas iestâdes un metodes ir izstrâdâtas saskaòâ ar stingri definçtiem standartiem, sâkot no teorçtiskiem pamatiem un sanitârajâm prasîbâm, lîdz speciâlistu pieredzei. Jebkurð patçrçtâja uzdevums ir jârîkojas individuâli. Uzòçmumi izstrâdâ un îsteno vairâkus jçdzienus, lai varçtu veikt darbavietu noòemðanu, sâkot no noteiktâm lîdz ekoloìiskâm.