Tehnoloiiju attistibas draudiem

Datori jau vairâkus gadu desmitus ir nepârtraukti. Tajâ paðâ laikâ pastâvîgi uzlabojas to programmatûra un vide, kurâs var izveidot programmas lielo valodu valodâ. Pçdçjâs desmitgades laikâ mçs varam novçrot ðîs mâcîðanâs tehnikas îpaðo attîstîbu. Integrçtu informâcijas sistçmu attîstîba ir pierâdîjums. Turpmâk mçs aprakstîsim, kas tur ir, kâdas ir tâs galvenâs priekðrocîbas.

Ðis ïoti termins ietver IT sistçmas, kas atbalsta vadîbu. Tâs tiek îstenotas arî modulârâ vai visaptveroðâ pasâkumâ, ko var izmantot arî visâs pârvaldîbas jomâs. Integrçta IT sistçma ir ïoti attîstîta ðâdu metoþu klase no visiem tiem, kas palîdz vadît uzòçmumus vai darbus. Svarîgs uzdevums, kas viòam ir jârisina, ir datu apmaiòas automatizâcija starp daþâdiem uzòçmumu nodaïâm, kuras viòð plâno darboties. Apmeklç un uzlabo informâcijas pârsûtîðanu starp viòu un citâm vienîbâm. Tâs var bût jaunas organizâcijas no vides, piemçram, bankas vai nodokïu biroji.Svarîgas integrçto datorsistçmu priekðrocîbas ir: spçja funkcionâli sareþìît, efektîvi integrçt datus, nodroðinât ievçrojamu funkcionâlo elastîbu un atvçrtîbu. Jâatzîmç arî tas, ka tie ir ïoti progresîvi tehniskâ un svarîgâ ziòâ.Ðîs sistçmas, neskatoties uz to ârkârtîgo lietderîbu, joprojâm nemetâs mâcîties un parâda vairâkus galvenos attîstîbas mçríus. Ar dzçrienu ir plaðâks biznesa pakalpojumu klâsts.Pirmâ attîstîbas tendence ir vçlme pçc uzòçmuma resursiem. Mçs piedâvâjam sistçmas, kas atbalsta uzòçmuma pârvaldîtos resursus vai uzòçmumu grupas sadarbîbu. Tas tiek darîts, apkopojot neskaitâmus datus, kas noved pie vçlamo operâciju izbeigðanas.Otrajâ tiks vadîtas attiecîbas ar vîrieðiem, ti, procedûru un instrumentu kopums, kas ir izðíiroða persona attiecîbâs ar klientu.Es domâju, ka, lai sâktu, pietiek ar integrçtu informâcijas sistçmu vispârçjo raksturojumu.