Tehnoloiiju attistiba pasaulc

Paðreizçjos laikos kopâ ar tehnoloìisko progresu darbîbas, kas lîdz ðim ir bijuðas neiespçjamas, var apturçt reâlu. Viss pateicoties lielajam progresam, kas tiek veikts nakti ar poïu acîm.

Neviens nav pârsteigts par sarunâm, kas veiktas, izmantojot mobilo tâlruni - ba - paaudzçm, kas dzimuðas mûsdienu duci gados, mobilâ tâlruòa trûkums ir skaisti neiespçjami iedomâties. Tâpçc, un ðis pamatiniciatîvs parâda, kâda ir tâs lîdzdalîba.

Tomçr tehnoloìiskâ attîstîba ir gan vçl viena ikdienas dzîves komforta raðanâs, gan pakâpeniska to uzlaboðana, kas jau sen ir bijuði. Piemçram, ðeit ir daudz lielisku kameru jau daudzus gadu desmitus. Paðlaik viena no tendencçm, ko ðâds audiovizuâlâ aprîkojuma veids aizòem, ir to pakâpeniska samazinâðana. Pçc tam viòð vispirms uzskata, ka ir jâpalielina to izmantoðanas çrtums, kas padarîs tos çrtâkus neatkarîgi no brîþa.

Miniaturizâcijai, kas nav ikviena acs, tomçr ir arî otrais elements - tas var atklât privâtuma sajûtu. Kâdâ veidâ - jautâjoðais skeptiíis jautâs. Labi, piemçram, uzstâdot kameras laukos, kurus mçs nevarçtu uzskatît par tâdiem, lai tajos varçtu bût attçla ierakstîtâji.

Mikroskopiskâs fotokameras, jo mçs jau esam nonâkuði ðâdâ miniaturizâcijas pakâpç, var bût vieglâkas par galvu. Pateicoties tam, gandrîz spiegotais darbs joprojâm ir pateicîgs instruments. Protams, vidçji pelçks cilvçks, tas ir tikai daiïliteratûra. Tomçr, ja mçs òemsim vçrâ iespçju reìistrçt ðâdu kameru ar ðâdu kameru, dalîbnieki nevçlas, lai kâds uzzinâtu par tâs izveidi, tad kaut kas cits nonâks uz pilnu hipotçzi.

Tâpçc mikroskopiskâ attçlu reìistrâcija var bût vismaz ekonomiska izlûkoðana, lai aplûkotu laulâto, kam ir aizdomas par neticîbu, vai lai uzraudzîtu programmu konkrçtâ vietâ kâ alternatîvu uzraudzîbu. Bez iemesla, lai izveidotu lietoðanas mikroskopu kamera radîs noderîgu rîku attçlu ierakstîðanai, ja vien tradicionâlâ kamera nav pareiza.