Tehniskie tulkojumi katowice

Starptautiskajai sadarbîbai starp daþâdâm uzòçmçjdarbîbas nozarçm ir jâievçro vienoti standarti, kuru pareiza saskaòoðana ir piemçrota piemçrojamo noteikumu uzglabâðanai. Lçmumu koordinâcijas un citu uzòçmçju saziòas vienkârðoðanas projektâ projektâ eksperti jaunâs lietâs ir dokumentu tehniskie tulkojumi, kas nepiecieðami apspriestajâs procedûrâs.

Nepietiek tikai ar valodu mâcîðanosTehniskâ tulkoðana ir tulkojuma veids, kas papildus noteiktâs valodas zinâðanâm prasa tehnisko izglîtîbu zonâ, uz kuru attiecas konkrçtais teksts. Minçtâ specializâcija ir noderîga, ja tiek tulkoti dokumenti, kas ir bagâti ar nozares zinâtnisko vai tehnisko terminoloìiju. Tâpçc tehniskâ tulkojuma sagatavoðana noteikti ir uzdota speciâlistam noteiktâ valodâ inþenieriem vai pçtniekiem.

Tehniskâ dokumentâcija

avots:Dokumenti, uz kuriem attiecas tehniskâ tulkoðana, ietver: lîgumiem, specifikâcijâm, programmâm, rokasgrâmatâm, katalogiem un standartiem. Ir nepiecieðams zinâms iespaids uz darba nozîmi, kas uzliek pienâkumu apgût virzîbas zinâðanas, proti, par raþoðanu, rûpniecîbu, mehâniku, datorzinâtnçm vai elektroniku. Bieþi pirms pieejas tehniskajam tulkojumam dokumentu saturs tiek analizçts ar klientu, lai pilnveidotu profesionâlo terminoloìiju un nozares vârdu krâjumu. Konsultâcijas tiek izmantotas, lai standartizçtu dokumenta leksiku attiecîbâ uz uzòçmuma izmantoto specializçto vârdu resursiem. Profesionâïi arî iesaka, ka pçc tulkojuma kâdâ noteiktâ valodâ tehniskâ tulkoðana bûtu jânodod verifikâcijai konkrçtajam dialektam, lai pârliecinâtos par mûsu tulkojuma skaidrîbu un saskaòotîbu.