Studentu gariga veseliba

Cilvçka psihi ir ïoti patîkama un nav izturîga pret tâdâm ârçjâm idejâm kâ spçcîgas emocijas, traumas vai traumatiskas pieredzes. Diemþçl mûsdienu apstâkïu apstâkïos jûs nevçlaties izvairîties no stresa. Ko darît, lai saglabâtu labu garîgo veselîbu pçc iespçjas ilgâk?

Psihoterapija ir ideâls risinâjums. Termins ir saprotams kâ metoþu kopums, kas ârstç vai atvieglo daþâdu slimîbu un problçmu, kas balstâs uz cilvçka garîgo dabu, ârstçðanu. Kâda ir atðíirîba starp psihoterapiju un stingri ârstçðanu? Nu, izmantotâs psihoterapeitiskâs metodes balstâs uz starppersonu attiecîbâm. Psihoterapiju galvenokârt izmanto neirotisko traucçjumu (ko sauc arî par trauksmes traucçjumiem un personîbas traucçjumu ârstçðanâ. Veiksmîgi, ja pacients neizjût klasificçtu traucçjumu un vçlas kâdu palîdzîbu, viòð / viòa ir pârliecinâts izmantot psihosociâlu atbalstu.

Pirms psihoterapeita apmeklçjuma ir vçrts bût îpaðs, kura mçríis ir sâkt psihoterapiju. Viòas svarîgâkie pieòçmumi ir, pirmkârt, ideja par pacienta pieejas un bûvniecîbas maiòu, kâ arî emocionâlo zinâðanu palielinâðana, piemçram, paðcieòas paaugstinâðana, uzmanîba stresa vai daþâdu bailu novçrðanai, paðpârvaldes lîmeòa paaugstinâðana, labâka starppersonu saikòu veidoðana, mobilitâtes uzlaboðana ar vidi, attîstît sadarbîbas prasmes un uzlabot savu motivâciju izmantot jebkuru darbîbu.

Psihoterapija, ko piedâvâjam, ir labas kvalitâtes palîdzîba, ko var izmantot jebkurâ krîzes situâcijâ. Ja jûs cînâs ar daudzâm garastâvokïa izmaiòâm, daþâdas bailes apgrûtina pamatfunkciju darbîbu, jûs jûtaties nemiers, kas nepçrk jums aizmigt, jûs uztraucaties par jûsu profesionâlâs dzîves tçmâm vai vienkârði nesaòemat gandarîjumu no savas dzîves, nâk pie mums. Pateicoties jûsu veidiem, jûs atgriezîsieties veiksmîgâ dzîvç.