Strada spanijas konsultants

Tulkotâja darbs ir ïoti grûti un delikâts. Pirmâm kârtâm, ir svarîgi atbildçt uz paðreizçjo situâciju, ko tâ arî uzskata par tâ bûtisko mçríi. Tulkotâjs, neraugoties uz ðíietamîbu, nav tikai tulkojis. Tâs galvenais uzdevums ir sazinâties ar cilvçkiem, kas lieto daþâdas valodas. Vai viòð tos nodod caur Svçtajiem Rakstiem un rakstisku tekstu, vai ir vienkârðâ komunikâcijâ, tad ir pilnîgi jauni jautâjumi. Tomçr ir svarîgi realizçt pçdçjâs piedzîvojumu, ka viòð vienkârði sazinâs, un tâpçc viòð ir viòa pirmâ loma.

Kâdu pasâkumu viòð var savstarpçji sazinâties?Pirmkârt, tâ noteikti bûs tâda pati mâcîðanâs regulâri, dzîvo. Otrkârt, tie bûs tâdi paði rakstiski tulkojumi, kas tiek sagatavoti bez paziòojoðo personu vai vienîbu klâtbûtnes.

Turpinot, ir vçrts atðíirt personisko un tieðo tulkojumu veidus. Tiks veiktas vienlaicîgas un secîgas interpretâcijas.

Sinhronâs interpretâcijas tiks sauktas par tâm, kas darbojas paralçli tulkotajam tekstam. Mûsdienu laikâ viena apziòa ilgst un tulks joprojâm runâ mûsdienâs. Secîbas maiòa ir tikai vâja un aizòem tikai laika posmu, kas tulka vajadzîbâm ir nepiecieðams, lai iegûtu runas saturu.

Otrâ tulkojumu grupa ir secîga tulkoðana. Un tâ, secîgas interpretâcijas, mçs aicinâsim tos, kas beidzas ar "gabalu". Runâtâjs dara fragmentu no viòa piezîmçm un pçc tam izraisa pârtraukumu, lai tulkotâjs varçtu tulkot ðo komponentu. Tulkotâjs runas gaitâ var veikt piezîmes, var bût daudzas jaunas sistçmas, lai kodçtu to, kas ir svarîgs no pârskatiem. Tomçr vissvarîgâkais ir tas, ka ðie tulkojumi bûtu jâveic uzmanîgi, un pirmâm kârtâm jâdod lietas, jçga, nozîme un tie precîzi neatkârto vârdus.