Starptautisko attiecibu parbaude

Globalizâcijas laikmetâ starptautiskie kontakti ir ïoti moderni. Jauni izgudrojumi transporta un komunikâcijas daïâs ievçrojami saîsinâja attâlumu starp valstîm un pat kontinentiem. Tagad saòçmçjs saòem vçstuli pçc daþâm dienâm, nevis pçc daþiem mçneðiem, kad tas tika atstâts agrâk. Jûs vienmçr varat zvanît kâdam un integrçt tieði. Braucot uz nâkamo pasaules galu, ir pagâjis, bet tikai daþas stundas pçc lidmaðînas. Mûsdienâs attâlinâtâs valstis mums pa rokai ir arî pateicoties plaðsaziòas lîdzekïiem - presei, televîzijai, internetam.

Ir bijuðas daudzas citas sadarbîbas versijas. Ârvalstu ceïojumi bija spçcîgâki un pieejamâki, un tâdçjâdi - un daudz bieþâk. Paðlaik jûs varat viegli iegâdâties sevi otrajâ kontinentâ, kur ir pilnîgi jauna tradîcija un daþâdas tradîcijas. Viss, kas Jums nepiecieðams, ir lidmaðînas biïete, kas bûs bagâta Âzijâ, Âfrikâ vai interesantajâ salâ. Mainâs arî politiskâ situâcija pasaulç. Pçc Ðengenas zonas pabeigðanas lielâkâ daïa Eiropas Savienîbas robeþu tika atcelta, un jebkurð tâ iedzîvotâjs varçja drosmîgi ceïot starp valstîm.

Intensîviem daudzkultûru kontaktiem ir nepiecieðama atbilstoða sagatavoðanâs. Uzòçmums, kas vçlas saòemt jaunus ârvalstu tirgus, rûpçsies par piemçrotu brokeri, kurð prezentçs piedâvâto piedâvâjumu. Îpaði manâms ir paðreizçjais interpretâcijas fakts. Polijas uzòçmums, kam palîdz tulks, var tieði pâròemt starptautiskos tirgus, ierodoties ieinteresçtajâm pusçm. Japâòu automobiïu grupas pârstâvju vizîte Polijas rûpnîcâ bûs ïoti vienkârða tulkotâja klâtbûtnç. Bez tulkotâja nevarçja notikt politiskas sanâksmes starptautiskâ lîmenî. Persona, kas zina konkrçtu kultûru, var novçrst neveiksmes un neskaidrîbas. Tas ir nenovçrtçjams pieauguðo sarunâs, kur daþreiz mazas detaïas var ietekmçt darîjuma veiksmi.