Slaveno cilvcku garigie trauccjumi

Garîgi traucçjumi var ietekmçt jebkura vecuma lomas. Ârsti ir satraucoði, ka gandrîz 20 procenti no skolas vecuma bçrniem zaudç viòiem. Kâ jûs uzzinât, vai jûsu bçrns var tikt galâ ar garîgiem traucçjumiem?

Vispirms jums jâzina, ka visi traucçjumi bçrniem var bût pretçjâ vecumâ. Daþi no tiem parâdâs bieþâk agrâ bçrnîbâ, otrais ir raksturîgs pirmsskolas vecumam, bet pilnîgi atðíirîgi traucçjumi ir skolas stâvoklî. Attîstîbas novirzes ir ïoti dinamiskas un to simptomi pielâgojas vecumam.

https://neoproduct.eu/lv/spartanol-efektivs-veids-ka-parverst-taukus-muskulu-masa/

Trauksmes traucçjumi ir ïoti bîstami, kas izpauþas trîs sfçrâs. Nozîmîga no tâm ir tâda pati subjektîvo pieredzes grupa, kas strâdâ, ko bçrns ir mûsu prâtâ. Otrâ grupa ir somatiskâ sfçra, kas veltîta pçdçjam, ko bçrns jûtas savâ íermenî. Somatiskie simptomi tiek uzskatîti par daþâda veida sâpçm (piemçram, vçderu vai galvu un pat vemðanu un ìîboni. Bçrns var nozîmçt arî nevçlçðanos koðïât un peldçties naktî. Pçdçjâ sfçra attiecas uz bçrna uzvedîbu un ir spiesta tikt galâ ar sareþìîtu rîcîbu. Bçrns var pârtraukt savienojumu ar saviem lîdzcilvçkiem un kïût aizstâties.

Kâ jums vajadzçtu doties pie psihiatra ar savu bçrnu? Speciâlista cîòas nosacîjums ir bçrna uzvedîba, kas atðíiras no vçrtîbas. Mûsu jaunais psihiatrs Krakovâ vçrðas pie bçrniem, par kuriem slimîba ir atbildîga par slimîbu. Pateicoties pieredzei raþoðanâ ar bçrniem un lielai empâtijas devai, mûsu eksperta apmeklçjums jûsu bçrnam nebûs stresa. Izmantojot jaunâkâs stratçìijas bçrnu praksç, mûsu bçrnu psihiatrs ne tikai diagnosticçs problçmu, bet arî darîs visu iespçjamo, lai to viegli atrisinâtu, dodot bçrnam prieku no bçrnîbas.