Skabekia dozators

Mçrítiecîgs dozators ir savâkt putekïus un brîvu materiâlu. Attiecîgâs vielas tiek saòemtas starp filtriem, kas nav saderîgi ar filtriem, putekïu savâcçjiem vai tvertnçm. Ðûnu dozatoram ir ïoti cieði noslçgts konteiners. Tas ir saistîts ar tvertnçm, kas darbojas pilnîgi neatkarîgâ atmosfçras spiedienâ. Ðûnu dozatoriem jâbût veidotiem no droða nerûsçjoðâ tçrauda. To konstrukcija nav bîstama, jo ierîce tiek pieòemta no íermeòa, rotora un piedziòas.

Vienkârða konstrukcija ïauj pçdçjam, ka apkopes darbi ir minimâli. Attiecîgo ierîèu izmantoðana ir gandrîz bez problçmâm. Ðûnu dozatoru raksturîgâs iezîmes, pirmkârt, ir tâdas, ka tâs nopirks ïoti stingru putekïu tvertnes slçgðanu. Turklât ierîce tiek uzstâdîta uz spiediena izolâciju un arî daudz interesantâku materiâlu dozçðanu.Aprakstîto ðûnu dozatoru izmantoðana ir ïoti plaða. Ðeit var runât, cita starpâ, par íîmijas rûpniecîbu, kur izsmidzinâtâji tiek lietoti pulverveida un pulverveida vielâs. Kaut arî kokapstrâdes rûpniecîbâ gala padevçji ir saistîti ar ðíeldu, zâìskaidas un putekïu savâkðanu. Mçría dozatori pârtikas rûpniecîbâ dod iespçju dozçt granulçtus, sasmalcinâtus un putekïainus produktus. Tiks iegâdâtas citas ðûnu dozatoru lietojumprogrammas, lai tâs, cita starpâ, izmantotu kâ maisiòu filtrus, ciklonus un tvertnes.Ðûnu dozatora darbîba nav sareþìîta. Brîvi plûstoðs materiâls, kas iziet no rezervuâra caur izplûdi, tiek virzîts ðûnâs starp lâpstiòu spârniem izejas atveres stilâ.Sakarâ ar to, ka tirgû ir daudz modeïu un arî daudzi ðûnu dozatoru veidi, to veiktspçja ir lçna un ir daudz uzdevumu.