Saldctas omaru gatavodana

Mutiskâ tulkoðana ïauj sazinâties starp sarunu partneriem divâs citâs valodâs vai gadîjumâ, ja sieviete izmanto zîmju valodu. Vienîgais vârds, kas pazîstams kâ verbâlâ interpretâcija, ir ieteikt identisku nozîmi cilvçkiem, kas strâdâ citâs valodâs, un ðîs enerìijas mçríis ir izveidot komunikâciju un sniegt informâciju, atðíirîbâ no tulkoðanas, notiek paðreizçjâ tulkoðana, kas nozîmç, ka izteiksmes tulkojums vienmçr notiek pastâvîgi. Pastâv vairâkas interpretâcijas metodes, un bieþâk notiek arî sinhronâ tulkoðana, sinhronâ tulkoðana notiek starptautiskajâs konferencçs, kur ârzemju runas vada ârsti, kas uzklausa runas ar skaòas izolâcijas kabînçm.

Ðo tulkojumu vienlaicîgums ietver sinhrono tulkoðanu no dzirdes, kur mçría ziòojums rodas tûlît pçc komentâra noklausîðanâs izejas valodâ. Secîgi tulkoðanas pakalpojumi rodas, mainoties situâcijai, kad tulks sâk tulkot un tulkot tikai pçc runâtâja runas. Parasti secîgais tulks dzîvo pie sarunu biedra, klausoties runâtâju un veicot piezîmi, bet vçlâk runâ mçría valodâ, imitçjot oriìinâlâs runas uzticîgâko stilistiku. Katra no minçtajâm tulkoðanas metodçm rada tâs îpaðîbas un priekðrocîbas, tâpçc nav iespçjams skaidri izteikt visu to spçku. Acîmredzot ir arî jaunas interpretâcijas formas (piemçram, tulkojums vârdnîcâ, frâzes tulkoðana vai vista tulkojums, kas plâno atvçrtâku klimatu un neprasa tik milzîgu apòemðanos kâ iepriekð minçtâs metodes, tâpçc tâs tiek izmantotas neformâlâs sanâksmçs.