Rupes par iesaccjiem

Âtra sprâdziena apspieðana, pat pirmajâ izplatîðanas posmâ, ir efektîvs elements rûpniecisko ierîèu, kurâs notiek sprâdziens, nostiprinâðanai slçgtâ telpâ vai nepilnîgi aizvçrts. Âtra rîku spiediena pieauguma atklâðana ir dzçriens no pamatelementiem, kas ïauj izvairîties no sprâdziena.

Svarîgs HRD sistçmas uzdevums ir novçrst augsta spiediena veidoðanos sprâdziena laikâ, pateicoties tam, bojâjumi bûvniecîbai ir samazinâti, dîkstâves ir saîsinâtas, un, pirmkârt, palielinâs cilvçku droðîba. HRD sistçma ir paredzçta, lai aizsargâtu tvertnes un tvertnes, kas satur pulverveida vielas, dzirnavas, maisîtâjus, filtrçðanas sistçmas, þâvçtâjus un daudzas lîdzîgas rûpniecîbas ierîces.Katrai sistçmai, lai tâ darbotos pareizi un âtri, bûtu jâveido profesionâli elementi, piemçram, spiediena un optiskie sensori, kas ievietoti organizâcijâs, bet raþoðanas zâlçs, kontroles sistçmâ un hrd pudelç, kas satur dzçðanas vielu.Ârstçðanas stratçìija attiecas uz indikâciju pârbaudi un apstrâdi, kâ arî uz îsu un perfektu reakciju. Sprâdziena noteikðana tiek veikta, izmantojot spiediena sensorus, dzirksteles un liesmas detektorus. Tajâ brîdî, kad parâdâs liesma vai dzirksteles, tâdâ formâ, kad spiediena pieaugums pârsniedz maksimâli pieïaujamo droðîbas lîmeni, nekavçjoties tiek nosûtîts ziòojums vadîbas centram, kas maksâ par reklâmas apstrâdi, ja nepiecieðams, atverot íîmiskâs pudeles vârstu. Pçc treniòa veikðanas caur vadîbas sistçmu, ugunsdzçðanas íimikâlijas izsmidzina, izmantojot îpaðas sprauslas, kas noved pie ïoti spçcîgas un efektîvas sprâdziena nomâkðanas. Vissvarîgâkâ iezîme, kas raksturo HRD sistçmu, ir reakcijas laiks, kas tiek radîts milisekundçs no brîþa, kad tiek konstatçts spiediena pieaugums lîdz vielas izvadîðanai.