Pyuypczuk

Raþoðanas tehnoloìiskie procesi ir saistîti ar putekïu piesâròojuma emisiju, îpaði izejvielu ieguves laikâ, sasmalcinâðanu, slîpçðanu, sajaukðanu un skrîningu. Papildus troksnim rûpnieciskajiem putekïiem ir visnopietnâkie veselîbas apdraudçjumi cilvçkiem ðâdâ vietâ.

Pateicoties idejai par putekïu veselîbu, mçs sadalâmies:- kairinoðs putekïi,- toksisks putekïi,- alerìiski putekïi,- kancerogçnas putekïi, \ t- ðíiedru putekïi.Svarîga aktivitâte fonâ, kas rada putekïu piesâròojumu, ir spçcîga profilakse, izmantojot to paðu un kolektîvo putekïu aizsardzîbu.Individuâlâ aizsardzîba ietver:- vienreizçjas lietoðanas respirators,- pusmaskas ar mainâmiem filtriem un absorbçtâjiem, \ t- maskas ar mainâmiem filtriem un absorbçtâjiem, \ t- íiveres un aizsargtçrpi.Kopçjâ putekïu aizsardzîba ietver: ventilâcijas un ventilâcijas sistçmas, stacijas putekïu nosûkðanas sistçmas, stâvoðus ventilatorus un ventilatorus.Putekïu savâkðanas ierîces iedala vecos un mitros putekïu savâcçjos.Visbieþâk izmantotie putekïu savâcçji ir: nosçdinâðanas kameras, putekïu savâcçji ar filtrçðanas klasi, cikloni un daudzcikloni, elektrostatiskie nogulsnçtâji, slapji putekïu savâcçji.Nosçdinâðanas kameras ir dzçriens no pieejamâkajiem putekïu savâcçjiem ar zemâm celtniecîbas izmaksâm. Ðâ risinâjuma slimîba ir zema putekïu efektivitâtes efektivitâte, un to parasti ievada sajaucot ar otru putekïu savâcçju. Filtru savâcçjiem ir raksturîga ïoti bagâta darbîbas efektivitâte. Òemot vçrâ keramikas un metalurìijas nozari, tâs ir viena no skaistâkajâm putekïu noòemðanas metodçm. Mitra putekïu savâcçji plânâ izmanto ûdeni, lai neitralizçtu atbrîvotos putekïus. Blakusparâdîba ir notekûdeòi, kas rodas no piesâròojuma pârneðanas uz ðíidrumu. Îpaði, unikâli risinâjumi jâizmanto sprâdzienbîstamâs zonâs, kurâm ir jâbût ATEX sertificçtâm.Atkritumu noòemðanas ierîces izvçle ir atkarîga no nozares un konkrçtâ apdraudçjuma.