Polijas ekonomiska drodiba

Daþi darba apstâkïi rada sprâdziena risku, kas ir ïoti liela varbûtîba veselîbai un cilvçku nopelnîðanai. Lai samazinâtu briesmîgu negadîjumu risku, Eiropas Savienîba 2003. gada 30. jûnijâ ieguva sprâdzienbîstamîbas direktîvas bûtîbu. Turpmâk mçs iepazîstinâsim ar atex gadîjumu izpçti.

Kas tieði ir ateks?Saskaòâ ar noslçpumaino skanîgo ATEX koncepciju no franèu valodas Atmosfçras ekplozitîvâs ir izvietotas divas ïoti efektîvas ES direktîvas, kas darbojas pret sprâdziena aizsardzîbu. Pirmais no tiem ir pçdçjais noteikums 94/9 / EC - ATEX 100a, kas attiecas uz iekïuves prasîbâm aprîkojuma iegâdei, kas kontrolçs, aizsargâs un pârvaldîs to skaitu, kas jâizmanto ârpus sprâdzienbîstamas vides, kâ arî maðînas un vadîbas sistçmas ar dzîvi lietoðanai sprâdzienbîstamâs zonâs.

Izgatavotâjs, izsniedzot CE zîmi uz produkta, paziòo, ka ðî iedarbîba atbilst visâm informâcijai, kas ir pieejama viòam, citiem vârdiem sakot, jaunajai pieejai. Lai noteiktu, vai konkrçtais produkts atbilst Jaunâs pozîcijas direktîvu prasîbâm, ir iespçjams arî izdzîvot CE maríçjumu, kas izdots, un tiek veikta atbilstîbas novçrtçðana. Jaunâs pieejas direktîvas reglamentç apdraudçjumus, kas raþotâjam ir jâatklâj un jâatbrîvojas, pirms izstrâdâjums tiek laists tirgû.

https://neoproduct.eu/lv/catch-me-patch-me-inovativs-veids-ka-zaudet-svaru/

Otrâ direktîva 1999/92 / EK - ATEX 137 ir ïoti raksturîga, òemot vçrâ iekârtas darbiniekus, kuros var rasties potenciâli sprâdzienbîstama vide. Tâs vçrtîbas ir droðas un veselîgas visâm sievietçm, kas darbojas un iziet konkrçtâs jomâs.

Kas ir atex apmâcîba?ATEX apmâcîba ir apvienota ar aizsardzîbu pret eksploziju un ATEX principu. Tie ir adresçti visiem darbiniekiem, kas darbojas potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs, tostarp vadoðajam personâlam, tehniskajam personâlam, kâ arî sievietçm, kas ir atbildîgas par uzòçmuma droðîbu un higiçnu. Apmâcîbu veikðana ir iemesls, kas nepiecieðams, lai galvenajâ jomâ sasniegtu PN-EN 60079-17 standartu ieteikumus attiecîbâ uz kompetences prasîbâm personâlam Ex. Jâatzîmç, ka ATEX apmâcîba neaizstâj mâcîbas galvenajâ palîdzîbâ, kas ir jâveic atseviðíi, tâpçc ir vçrts izvçlçties plaði pazîstamu uzòçmumu, kuram ir visaptveroða mâcîbu pakete.