Pkp rciina izdruka

Ir zinâms, ka delikâti un veselîgi finanðu lîdzekïi ir ne tikai atðíirîgi. Kam ir paredzçti mazie kases aparâti un kam tas ir arî liels? Ko viòi atðíiras?

https://silhouette55.eu/lv/

Ir zinâms, ka mazâkâs lietâs ir grûti ievietot kâdu specializçtu programmatûru, tâpçc kopâ ar daudzâm summâm, piemçram, datoriem, mazie kases aparâti ir mazâk funkcionâli. Diemþçl tie atrodas daudzu veidu piedâvâjumos. Tâdçjâdi dati ir paredzçti viesiem, kuru materiâlu un pakalpojumu piedâvâjums nav ïoti atðíirîgs, un ieòçmumu saturs bieþi tiek atkârtots. Jâ, pamata atbilde ir trauka atmiòa.Turklât nelielas naudas summas neaizòem daudz vietas, daþas ir tik zemas, ka tâs atrodas portfelî vai somiòâ. Tâpçc viòð apòemas tos izmantot. Tâs bieþi ir paredzçtas darbiem reìionâ, t.i., telpâs, kur lietderîgâ platîba ir neliela. Lai nopirktu, piemçram, datoru kases, mçs vçlamies païauties uz viòiem nepiecieðamo vietu. Tie izrâdâs no datora, monitora un fiskâlâ printera. Tâtad, ja, iespçjams, nav svarîgi tos izvietot jebkurâ vietâ.Zemâkajiem kases aparâtiem, ti, pârnçsâjamiem, ir daudz ilgstoðas baterijas, lai jûs varçtu darboties daudzus stundas bez elektrîbas. Vçl svarîgâk bieþi ir nepiecieðama pastâvîga pieslçgðanâs kontaktam. Papildus paðreizçjam ir daudz plaðâks un to nosûtîðana no vides stâvokïa var radît daudz nepatikðanas. Tâtad, bieþi vien pârkârtoðana var radît problçmu. Jo mazâks ir vieglâk pârkârtot.Neskatoties uz mazo kases aparâtu daudzajâm priekðrocîbâm, funkcionalitâtes ziòâ tie nesakrît ar tiem, kas ir pilnîgâki. Tie nepiedâvâ papildu darbu, piemçram, iespçju labot kvîti pirms drukâðanas vai PVN rçíina tieðu izdruku. pretçjâ pusç mazâka funkcionalitâte ir saistîta ar zemâku atbalstu. Ir zinâms, ka vairâk papildu soïu, jo daudz mazâk pogas jums ir nepiecieðams, lai pareizi pârvaldîtu ðîs lomas. Ðâdu lietu apguve aizòem daudz laika. Turklât tiem ir nepiecieðama îpaða programmatûra, kas tiek radîta ar papildu izmaksâm. Jâ, ðî pareizo mçbeïu izvçle ir gatava citâm uzòçmçja vajadzîbâm.