Pienakums izmantot kases aparatu

Kopâ ar PVN likumu, pienâkums veikt kases aparâtu ir ikviens uzòçmçjs, kas vada pakalpojumus vai pârdod ârçjo personu un lauksaimnieku gadîjumâ, kuri norçíinâs par vienreizçju maksâjumu. 2016.gadâ nodokïu maksâtâjiem var bût arî noteiktas nodokïu privilçìijas bez nepiecieðamîbas iegâdâties kases aparâtus.

Tâ kâ nav pienâkuma veikt kases aparâtu.Noteikums, kas ir spçkâ 2016. gada beigâs, ir noteikums, ka uzòçmçjam, kura gada apgrozîjums iepriekðçjâ gadâ nepârsniedz PLN 20 tûkst. Neto, nav jâreìistrç pârdevumi, izsniedzot nodokïu ieòçmumus. Uzòçmumiem, kas ir ieòçmuði enerìiju pârskata gada kârtîbâ, 20 tûkst. Zlotu robeþvçrtîba ir jâpârrçíina proporcionâli prakses mçneðu grupai gada iespçjâm.

Kases aparâts - kad sâkt reìistrâciju.Laikâ no 2015. lîdz 2016. gadam uzòçmumu programmâ, kas pieprasa ieòçmumu apmaksu, parâdîjâs vairâk uzòçmçju, tostarp auto darbnîcas, speciâlisti un zobârsti, frizieri un skaistumkopðanas saloni, juristi vai çdinâðanas uzòçmumi, kas neatbilst mûsu pakalpojumiem lidmaðînâs. Izòemot çdinâðanas pakalpojumus, pârçjiem uzòçmçjiem ir pienâkums nekavçjoties nokârtot kases aparâtu pârdoðanu, savukârt uzòçmumi, uz kuriem attiecas robeþlielums 20 000 PLN, var saòemt fiskâlo kases aparâtu divu mçneðu laikâ pçc ðîs darbîbas jomas pârsniegðanas. Tas pats mçríis 2016. gadâ attiecas arî uz uzòçmçjiem, kas piedâvâ biïetes pasaþieru kursiem ar iespçju samaksât par atlikuðo ceïu, nevis skaidrâ naudâ, un uzòçmçjiem, kas rçíinu rçíinâ iekïauti par sniegtajiem pakalpojumiem par fizisku personu situâciju, ar ne vairâk kâ 50 personâm. rçíini lîdz 20 saòçmçjiem.

Neatkarîgi no apgrozîjuma apjoma likumdevçjs ir izveidojis arî to preèu katalogu, kuru pârdoðana, protams, ir jâdokumentç ar kases aparâta kvîti. Minçtie produkti ir: saðíidrinâtâs gâzes pârdoðana, dzinçji un vienîgie dzinçji, piekabes un puspiekabes, foto aprîkojums, dârgmetâlu materiâli, smarþas, alkoholiskie dzçrieni un tabakas izstrâdâjumi.