Pardevcjs no biroja

Chocolate slimChocolate slim Unikāls novājēšanas kokteilis ar labākās šokolādes garšu

Paðreizçjais likums uzliek pârdevçjiem noteiktus pienâkumus, ko viòi vçlas ievçrot, ja viòi vçlas izvairîties no daþâda veida sankcijâm. Tâ ir viòu vara un tâs ir ïoti atkarîgas no komerciâlâs darbîbas labklâjîbas. Neatkarîgi no tâ, vai mçs pârdodam pârtiku, apìçrbu vai elektronisko aprîkojumu, mums vienmçr jâspçj uzglabât daþas vai vairâkas ierîces (atkarîbâ no veikala apjoma, kas ir kases aparâti.

Pateicoties pastâvîgi attîstîtajâm elektroniskajâm metodçm, tâs tagad ir ïoti sareþìîtas. Tad mçs varam iegâdâties daudzus ðo ierîèu modeïus, kas noteikti padarîs mûsu darbu vieglâku. Protams, svarîga kases aparâtu funkcija ir tâ dçvçtie pârdoðanas ieraksti, tomçr daþi no tiem ir papildu iespçjas, kas saistîtas ar pat mîkstu un spçcîgu inventarizâciju. Pateicoties tam, jûsu bizness ir pilnîgi labâks.

Kâdas iespçjas dod mums tirgus?

Paðlaik pârdoðanâ ir sadalîtas attiecîgâs ierîces. Mçs varam pieminçt elektronisko kases aparâtu (ERC un elektronisko pârdoðanas punktu (POS kases.

Pirmâ veida aprîkojuma gadîjumâ mums ir jâveido ïoti svarîgi modeïi. To izmçri nav ïoti plaði (tas pats attiecas uz programmatûru, mazs ir virs RAM atmiòas, kas saîsina ierîces kalpoðanas laiku. POS gadîjumâ jûsu dati ir daudz plaðâki. Tajâ paðâ laikâ ir ïoti svarîgi, ka mçs varam veikt pârdoðanas operâcijas no datora pârvaldes ar viòu norâdîjumiem.

Pievilcîgas ir arî pievilcîgas POS funkcijas. Papildus datoram tie ir derîgi arî ar svîtrkodu un mikroshçmu lasîtâjiem, svariem vai maksâjumu karðu terminâliem. Reti ir sasaistît tos ar citiem biïeðu kasçm. Pateicoties ðâda veida iespçjâm, mçs varam rûpîgi kontrolçt pârdoðanas procesu, veikt tieðu preèu sarakstu, vai pat efektîvi rîkoties ar klientu, kuram îpaði svarîga ir konkrçtu lietu ievieðanas laiks.

Sareþìîtas sistçmas

Protams, jâatbild uz piedzîvojumu no tâ, ka POS kases aparâti ir nedaudz dârgâki par saviem tradicionâlajiem partneriem. Tâ vietâ mçs saòemam ierîces ar datora datiem, kas palîdzçs mums strâdât.

Turklât tas tâ ir, jo ârpus kases aparâta mçs saòemam arî datora vienîbu, tastatûru un çrtu monitoru (kas atrodas vairâk taktiskâ situâcijâ. Turklât trauks izmanto daudzas izejvielas, caur kurâm mçs varam savienot iepriekð minçtâs sistçmas. Ir ïoti svarîgi, ka POS gadîjumâ mçs varam iegût ïoti uzticamu un uzticamu ierîces konfigurâciju. Mçs esam nomainîjuði procesoru, RAM atmiòu vai pat augðupielâdçt jaunu, efektîvâku sistçmu. Bieþi vien ðâda veida naudas kastçm ir arî papildu baterijas, pateicoties kurâm mçs varam darît bez pieslçguma elektrîbai.

ERC modeïi

Tomçr, kad tika âtri teikts, ðis uzlabotâ moduïu modelis ir diezgan dârgs. Tas nenozîmç, ka vecais sadalîjums. ERC fiskâlie biroji var arî apmierinât visas mûsu cerîbas. Tomçr to vajadzçtu çst pârdomâtâs procedûrâs.

Pirmkârt, jums ir jâsaprot no tagadnes, ko viòi saka mazâs variâcijâs. Kredîti bieþi ir saistîti. Tiem ir mazs izmçrs, tâpçc tie ir daudz vairâk kontrolçti mazâs tirdzniecîbas kontekstâ vai daudzu pasâkumu laikâ.

Lielu uzòçmumu panâkumu dçï mums ir jâsaglabâ sistçmas rezultâti, kurus var apvienot ar daþâdiem kases aparâtiem vai iekârtâm. Tos parasti izmanto, ja ir vairâkas pârdoðanas pozîcijas. Ðo atvieglojumu netieðais modelis ir vienas stacijas ðíirnes. Viòi joprojâm atðíiras ar savu mazo izmçru, bet viòiem ir daudz darba salîdzinâjumâ ar mobilajiem moduïiem.

ERC kases gadîjumâ ir iespçjams uzstâdît arî datoru. Viòi strâdâ ar viòiem tieðsaistç vai bezsaistç, sakot ðo informâciju. Ðâdu risinâjumu dçï to pieejamo funkciju klâsts ir noderîgs.

Kâ redzat, kases aparâtu veidi ir daudz. Tâpçc mums vajadzçtu vçlçties tos saistîbâ ar uzòçmçjdarbîbu.