Papira apmaioa farex dzintara kasc

Kâ jûs zinât, avârijas vienmçr nonâk. Arî kases aparâta gadîjumâ. Tas notika ar mani. Tas prasîja to aizstât, un es uzzinâju, ka tas tika pieòemts tikai daþos gadîjumos, par kuriem man nebija ne jausmas. Pirmkârt - vienkârða kïûme, kuras pakalpojums nepastâv fiskâlâs atmiòas remonta vai neveiksmes periodâ. Es uzzinâju, ka tas ir ïoti reti. To var izlasît pirms Nodokïu biroja un pçc tam nomainît atmiòu. Un kas notiks, ja nav papildu lasîðanas?

Ðî ierîce jânodod raþotâjam un jâiegûst laboratorija. Kad ir nepiecieðama kases aparâta maiòa? Nu, kad atmiòa bija pilna. Tomçr katrai atmiòai ir ierobeþota telpa. Kases aparâtâ viòð vçlas ikdienas ziòojumu apjomu. Ðeit, tâpat kâ iepriekð, mçs lasâm Nodokïu biroja priekðâ, un tad - mçs apmainâm atmiòu. Vçl viena situâcija, kad kases nomaiòa ir noderîga, ir nodokïu maksâtâja numura maiòa. Tas var pastâvçt uzòçmuma pârveidoðanas laikâ. Paðreizçjais numurs ir pastâvîgi ierakstîts atmiòâ. Un ðeit jums vajadzçtu to izlasît arî Nodokïu biroja priekðâ. Bûtu jâveic atbilstoðs dokuments un cilvçks aizpilda ðâda lasîjuma protokolu. Tomçr, vai mçs varam pirkt un aizstât vienîgo atmiòu ...? Ne tagad! Ðâdu sadarbîbu var veikt tikai un vienîgi raþotâjs. Protams, ja mçs nopirka naudu visâ veikalâ - visi bieþi apstâjas, jo viòiem ir tîmekïa vietne. kaðâdas izmaiòas var aizòemt pat daþas dienas. Pçc atmiòas nomaiòas ierîce ir jâinstalç vçlreiz. Ðâdâ gadîjumâ kases reìistrâcija nodokïu iestâdç ir jânotiek vçlreiz. & Nbsp; Tas aizòem daudz laika, ko mçs ievçrojami ietaupîsim, ja mçs nopirksim naudu nozîmîgâ vietâ.Visi interneta çdieni ir neuzticami un neietekmç. Mums jâiemâcâs nopelnît naudu un darboties ar to. Mums joprojâm ir jâbût informçtiem par piedzîvojumu no pçdçjâs, kas varçtu rasties, ja notiek ðâds sadalîjums. Vislabâkais risinâjums ir izsaukt vietu, kur mçs nopirka kases aparâtu, un jautât, kas ir daudz? Par laimi, arvien vairâk ðâdu veikalu palîdzçs mums caur mûsu problçmu.