Palielinot bf3 efektivitati

Enova programma ir ERP sistçma, kas ir izstrâdâta uzòçmumiem, kuri vçlas mainît savu darbîbas efektivitâti.Programma ïauj jums papildinât savus moduïus, lai viss uzòçmums varçtu çrti izvçlçties funkcijas, kas maksâ tâs ievieðanu. Programmas elastîba nozîmç, ka to izmanto zemas, vidçjas un visas korporâcijas no daudziem laukumiem, kas darbojas laukumâ.

Psorilax

Programma ir paredzçta, lai ieviestu individuâlus preferences lieliem lietotâjiem, kâ arî ïauj pielâgot savas mobilitâtes funkcijas. Lîdztekus uzòçmuma gaitai enova programma noteikti tiks atjauninâta, lai tâ bûtu tîra un ievçrojami paplaðinâta, pateicoties kurai ir brîva un droða uzòçmçja attîstîbas iespçja.Enova ir ârkârtîgi saderîgs plâns, pateicoties kuram to var pielâgot arî ârzemçs strâdâjoðâm poïu filmâm, kâ arî sveðvalodu uzòçmumiem mûsu valstî.Enova klientu atsauksmes ir labâkais programmas formas un funkcionalitâtes apstiprinâjums. Tagad risinâjums ir pieejams vairâk nekâ 8000 poïu uzòçmçju. Pateicoties tam, formu un izpildes kontroles process kïûst vienkârðâks. Programma tiek veikta, lai pârraudzîtu uzdevumus par jebkâdu viòu sniegumu.Sistçma ir redzama trîs versijâs: pçc produkta iegâdes ir svarîgi to izmantot savâ licences patiesîbâ, jûs varat iznomât sistçmu çrtâ abonementâ vai iznomât sistçmu un infrastruktûru.Svarîgâkâs efekta priekðrocîbas ir tâs funkcionalitâte, mobilitâte, inteliìences modularitâte un nepârtraukta atjauninâðana, pateicoties kurai nav viegli iedomâties raþoðanas vienmçrîgumu.Kâdâs jomâs enova programma visbieþâk tiek izmantota? Tas galvenokârt ir personâls, bet algas, vispârçjâ uzskaite, CRM, tirdzniecîba, darbplûsma un BI. Programma ïauj sagatavot atbilstoðas apakðsistçmas, piemçram, darbinieka darbvirsmu, kas kontrolç nodarbinâtîbu, pieòemðanu darbâ, darba laika uzskaiti, deklarâcijas, visu cenu iekasçðanu, HR datu atjauninâðanu, kâ arî algas. Programma ir aprîkota ar pamata un papildu segmentiem, kâ arî tieðsaistes datoriem.Ar enova plânu, ko var piederçt, un mâkonî. Pateicoties tam, mçs varam palielinât sistçmas mçrogojamîbu un veiktspçju, veikt labâku saziòu ar Man, samazinât IT izmaksas par 10 lîdz 20%, sasniegt mûsdienîgus tirgus, pievienot jaunas darba vietas un pozîcijas noteiktâ brîdî un efektîvâk izmantot attâlo darbu.