Optisko un elektronu mikroskopu

Laboratorijas mikroskopi (pazîstami arî kâ optiskie mikroskopi ir mikroskopiski trauki, kas izmanto gaismu, kas izmanto optisko sistçmu, lai uzrakstîtu palielinâtu redzamâ objekta attçlu. Mikroskopi parasti nâk no optisko lçcu kopuma, no daþiem lîdz pat desmitiem.

Kur ir mikroskopi?Mûsdienu laboratorijas mikroskopi tiek izmantoti zinâtnes lauku spçkos, lai meklçtu daudz mazu objektu. Profesionâli mikroskopi tiek spçlçti bioloìiskâs, bioíîmiskâs, citoloìiskâs, hematoloìiskâs, uroloìiskâs, dermatoloìiskâs un klîniskâs laboratorijâs daþâdâs medicînas iestâdçs. Bioloìijâ, cita starpâ, izmanto laboratorijas mikroskopus. mikrobu pçtîjumos un ðûnu un audu morfoloìijas kontrolç. Zinâtniskâs disciplînas, kas atbild par ðiem pçtîjumiem, ir mikrobioloìija, histoloìija un citoloìija. Lai gan íîmijas un fizikas zonâ, mikroskopi tiek izmantoti kristalogrâfijâ vai metalogrâfijâ. Ìeologi viòus uzskata par akmens konstrukcijas analîzi.

Attçla tuvinâðanaTradicionâlâs laboratorijas mikroskopi, kas optiskâ plânâ izmanto dabisko vai mâkslîgo gaismu (daþreiz dçvçti par gaismas mikroskopiem, daþkârt tiek izmantoti izglîtîbâ kâ palîgizglîtîbas lîdzeklis aktivitâtçs precîzâs zinâtnçs. Pârbaudîtais objekts ir redzams tieði okulâra vai monitora ekrânâ, pateicoties projektora adaptera lietoðanai. Optiskâ mikroskopâ attçla palielinâjuma maksimâlo fizisko robeþu izsaka ar objektîva leòía izðíirtspçju, kas ir saistîta ar gaismas viïòa garumu, un attçla skaidrîbas izmaiòas atbilst objektîva precizitâtei. Pirmie laboratorijas mikroskopi ïâva desmitkârtîgu palielinâjumu, bet paðreizçjos optiskos mikroskopos var palielinât vairâk nekâ tûkstoðdaïu.