Navcjodi negadijumi 7

Nelaimes gadîjumu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai samazinâtu risku, ka nâkotnç varçtu atkârtoties. Pçtîjuma rezultâti skaidri norâda, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir atðíirîgs uzraudzîbas mehânisms maðînu droðîbai. Problçmas, kas saistîtas ar iekârtu sliktu izmantoðanu un apstrâdi, parâdâs jebkurâ to dzîves cikla posmâ. Tâ izmanto pçdçjo specifikâcijas periodu, kâ arî modeli, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînas sertifikâcija ir iekïauta, lai novçrstu apdraudçjumus, kas var parâdîties darba fonâ. Maðînas, kas izmanto izmantotos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas. Pârbaudîti individuâlie daudzumi un elementi. Darbîbas princips un apraksti, kas atvieglo cilvçkus maðînu un ierîèu pareizas izmantoðanas jomâ. Vajadzîba pçc sertifikâcijas saòemðanas no vienas organizâcijas un aprîkojuma lielâ mçrâ izriet no ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Uzticîbas un higiçnas darbiniekiem ir iespçja piedalîties izmaksâs un vingrinâjumos no maðînas sertifikâcijas lîmeòa. Zinâðanas, sajûta un mâksla, kas iegûta ðâdu kursu un apmâcîbu laikâ, palielina negadîjumu procentuâlo samazinâðanos darba vidç - gan letâlu, gan otru. Piedalîðanâs apgrozîbâ un apmâcîbâ no organizâciju un ierîèu sertifikâcijas lîmeòa sniedz îpaðniekiem plaðu labumu klâstu. Apmâcîtie viesi garantç pareizu organizâcijas lietoðanu un darba droðîbas un higiçnas standartu ievçroðanu.