Modulatora burbuiu programmctajs

Princess Hair

Programmai Enova ir daudz moduïu, kas var bût pieejami uzòçmumâ vai birojâ, òemot vçrâ tâs aspektus. Cilvçkresursu un algas modulis piedalâs personâla datu ierakstos, aprçíinot algas, nodokïus, ZUS iemaksas utt. Tas nodroðina visaptveroðu atbalstu darbinieku jautâjumiem. To bieþi atjaunina saskaòâ ar spçkâ esoðajiem Polijas noteikumiem. To nosaka viegls un lietotâjam draudzîgs grafiskais interfeiss, tas ir arî plaðs un saderîgs ar MS Office paketi.

Nodokïu grâmatu modulis ir un ir atbildîgs par uzòçmuma pakalpojumiem saistîbâ ar dokumentâciju, uzskaiti un jaunu un iepriekðçju ziòojumu sagatavoðanu. Tâ ir viòa piezîmes, kas veic visus KPIR paziòojumus, norçíinus un ierakstus. Tas garantç retu valûtas norçíinu reìistrâciju, automâtiski aprçíinot valûtas kursa starpîbas.Inventâra grâmata ïauj saòçmçjiem reìistrçt ar pastâvîgâm metodçm saistîtus notikumus. Modulis ir derîgs gan nemateriâlo aktîvu, gan aprîkojuma ierakstam. Ir iespçjams saglabât îpaðu notikumu grafiku, kas ir saistîts ar jaunâkajiem materiâliem. Moduïa grâmatu var veikt pârskata gada brîvajâ periodâ.Rçíina modulis piedalâs pârdoðanas dokumentu izsniegðanas procesâ un cenu sarakstu noteikðanâ un zinâðanu iegûðanâ par biznesa partneriem. Tirdzniecîbas lietojumprogramma ïauj lietotâjiem viegli iegâdâties pirkuma dokumentus, pârdoðanas dokumentus, glabât pasûtîjumu uzskaiti un veikalu operâcijas.Ïoti svarîgs komponents ir gan CRM (klientu attiecîbu pârvaldîba. Viòð redz klienta informâciju, bet atïauj un apkalpo nomas un servisa pakalpojumus. Tirdzniecîbas grâmatas lietojumprogramma ir paredzçta citu veidu ziòojumu ievietoðanai, dokumentçðanai un îstenoðanai. Tâpçc rîks uzlabo grâmatveþu ikdienas darbîbu ilgtermiòâ.Pçdçjais Enova modulis - Biznesa delegâcijas uzskata, ka uzdevums ir atbalstît pakalpojumus un skaitît mâjas un citus darîjumu braucienus. Tas ievçrojami uzlabo uzòçmuma darbîbu ðajâ jomâ. Enova cenrâdis ir individuâli piemçrots jebkuram uzòçmumam. Faktori, kas òemti par braucienu uz uzòçmuma lielumu un moduïu izvçli. Ir iespçjams iegâdâties arî trîs versijâs: sudraba, zelta un platîna.