Modes skate yory 2015

Pagâjuðajâ sestdienâ notiks jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja daudz skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri bija sagatavojuði nâkamajai sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais displejs pastâvçja mazâkajâ detaïâ, un pilnîba pagâja bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To loma balstîjâs uz pilnîgi godîgiem un smalkiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, tostarp kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti no tamborçðanas. Viòi bija arî priecîgi par meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frîsiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar sareþìîtiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika skaista kâzu kleita, kas sagatavota ðai cîòai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Ienâkumi, kas òemti no kârtçjâ pârdoðanas, tiks uzrâdîti vienkârðam bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas efektîvas un noderîgas darbîbas. Tâs lietotâji ir atkârtoti atbildçjuði uz savu rezultâtu pârdoðanu, un kad pârdoðanas objekts bija pat paðu rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums ir paredzçts, lai atvçrtu tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas tiks uzsâktas, izòemot stacionâros pasûtîjumus.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs starp bagâtâkajiem apìçrbu raþotâjiem telpâs. Visâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ vispirms labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katru reizi ðî kompânija sadarbojas ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas jau ir gatavi no rîta, tiek apkopoti veselâs rindâs. Ðîs kolekcijas izzûd vienu dienu.Paðreizçjâ daudzu gadu garuma rezultâti ir ïoti nozîmîgi lietotâju vidû, arî valstî, kâ arî ârvalstîs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un pieòem, ka sekas ir visaugstâkâ cena.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs