Modes filmu dovs

Pagâjuðajâ sestdienâ tika demonstrçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri bija darîjuði apvienoðanâs sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat identificçt daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs nozîmçja zemâko detaïu, un viss beidzâs bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja vieglus un gaisîgus audumus ar augstas krâsas krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtu gatavo summu. Blakus viòiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûzes ietekme ar frîsiem un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu radîðanas izsole, kas tika veikta galvenokârt ðim gadîjumam. Kleita tika pârdota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât izsolç tika izsolîti daþi apìçrbi no vissiltâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti individuâlai bçrnu mâjai. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un labas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir publicçjuði savas preces izsolç, un, kad pârdoðanas vietâ bija pat kâda rûpnîca.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija pievienosies uzòçmumiem jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt datoru veikalu, kurâ kolekcijas bûtu populâras, izòemot stacionâros uzòçmumos.Jûsu modes zîmols ir viens no svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ pasaulç ir diezgan maz rûpnîcu. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, galvenokârt daudzos efektîvâkajos drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Vienlaikus zîmols veido kolekcijas saskaòâ ar tradicionâlajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela atzinîba, ka daudzi pirms veikala palaiðanas ir tie, kas no rîta vçlas sâkt reâlas rindas. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma preces jau daudzus gadus ir ïoti populâras gan reìionâ, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòai nav izdevies pieminçt daudzâs saòemtâs priekðrocîbas, un viòi pieòem, ka rezultâti ir vispiemçrotâkâ klase.

Skatît savu veikalu: Kosmçtiskie vienreizçjâs lietoðanas apìçrbi