Mikroskopa darbibas princips

Tiem, kas nemaksâ ar Nodokïu sadaïu, izmantojot kases aparâtu, servisa grâmatai nebûs ilgâkas atzîðanas. Bet tie, kas nolemj kïût par vatowcami vai piedâvât produktus un pârdot pakalpojumus, atzîmçjot tos, izmantojot fiskâlos kases aparâtus kâ neveiksmîgi, aizsargâs ðâdu grâmatu tieði tajâ vietâ. Jums ir jâdomâ par to, ka esat zaudçjis kases servisa grâmatu, kurai ir nepatîkamas sekas uzòçmçjam. Jo îpaði viòi jutîsies vietâ, kad uzòçmçjs mçìina slçpt ðâdu situâciju gan pakalpojumu uzòçmumâ, gan nodokïu birojâ.

Pakalpojumu grâmata ir bûtiska, jo tâ ieraksta visu veidu festivâlus un izmaiòas. Paðlaik, pamatojoties uz tîmekïa vietnes tekstiem, Nodokïu biroja pârstâvis var izlemt, vai uzòçmçjs ir pareizi reìistrçjis vai nç. Tâtad, ja runa ir par pazaudçðanu vai servisa grâmatas iznîcinâðanu, nevilcinieties paziòot par ðo nelaimes gadîjumu. Viòð izsaka atzinîbu ne tikai par to, ka grâmata ir pazaudçta, bet arî par to, kâ tâ tika iegûta. Kaut arî pçdçjâ nav beiguðâs ar saistîbâm, kas uzòçmçjam ir jâbût ðâdai lietai.

Vçl svarîgâk ir tas, ka pat pçc ziòoðanas par zaudçjumiem birojam zvaniet uzòçmumam kases aparâtu, jaunu filtru, kas veic apkalpoðanu un kases aparâta pârskatîðanu. Viòas iedzîvotâjs dos mums dublikâtu. Kâ redzçt ðâdu darbu, ir jâatbalsta grâmata. Tomçr, ja gadu gaitâ tas attiecas uz jaunu pakalpojumu uzòçmumu pakalpojumiem, izòçmums ir, ka broðûras dublikâts var saturçt defektus. Jâ, lai saglabâtu ðo reìistru, lai jûs vienmçr nokïûtu klusâ vietâ, jûs to nevarçtu nozagt, vai arî jûs nevarat to piekïût pats.

Gadîjumâ, ja Nodokïu biroja pârstâvis konstatç, ka dublikâtâ ir kâdi pârkâpumi, tas noteikti rada nepiecieðamîbu atgriezt naudu kases aparâta iegâdei. Turklât, ja pats uzòçmçjs pats nolemj pieskaitît birojam par PVN maksâtâju, pçc ðâda negadîjuma noteikti notiks, ka viòð pieprasîs atstât uzskaites sistçmu.