Metana spradziens mysuowice 2014

https://ecuproduct.com/lv/titan-gel-labakais-neinvazivs-veids-ka-palielinat-dzimumlocekla-izmeru/

Kalnrûpniecîba savâ valstî ir vispiemçrotâkais visâs pasaules vietâs, tomçr, neskatoties uz metâna ogïu ðuvçm, droðâkais. Droðîba tika panâkta, izmantojot daþâdas metodes un droðîbu, pateicoties tam mçs ierobeþojam metâna aizdegðanâs vai eksplodçðanas iespçju.

Lai izvairîtos no metâna eksplozijas, mçs samazinâm to ietekmçjoðos faktorus, kurus mçs varam samazinât, izmantojot atbilstoðas ierîces. No raktuves puses, t.i., uz robeþu vai senèu, ir jâiegâdâjas elektrîba, lai kombinçtu raþas novâkðanas un transportçðanas konveijerus. Tagad tas ir radies, pateicoties dzirksteïojoðiem bojâtiem kabeïiem vai elektriskâs loka radîðanai, aizdegas un metâns eksplozç. Tâpçc jebkura elektroiekârtâ tiek izmantota apzinâta sprâdziena aizsardzîba. Pateicoties ðai pçdçjo instrumentu un maðînu aizsardzîbai, mçs minimizçjam elektrisko potenciâlu iekïûðanu metâna vietâ, lai neveiksmes gadîjumâ tas nenonâktu uz traìçdiju. Elektroinstrumentu ogïraèi, kas gatavojas raktuvju nâkotnç, ir speciâli apmâcîti sprâdzienbîstamîbas un ugunsdroðîbas jomâ, lai viòi varçtu droði veikt savu darbu sev un ârzemju pazemes cilvçkiem. Katram elektriíim reizi piecos gados ir jâpiedalâs ðâdâ apmâcîbâ, kuras rezultâtâ tiks veikts eksâmens, pateicoties kuram viòa doma tiks atsvaidzinâta un pazîstama ar daþâdiem liesmu un sprâdziendroðu sasniegumu modeïiem un stiliem.Sprâdziendroðîba un ugunsdroðîba ir svarîgs faktors, kas tiek izmantots jebkurâ raktuvç, pateicoties tam, lai samazinâtu metâna eksplozijas risku.