Mazs plus kases aparats

Saskaòâ ar sakâmvârdu "katra valsts ir paraþa". Nav labi nepiekrist tam, it îpaði, ja vçrojat Ziemassvçtku tradîcijas ðâdâs Eiropas vietâs. Kâ tas ir, bet tas ir Amerikâ, valstî, kuru tik ïoti vçlas izrâdîtâji no Wùasna? Pirmkârt, kombinçtâs stadijas ir daþu Eiropas reìionu kultûru apvienoðanâs. Lai gan mûsdienâs pçdçjais posms tagad ir pilnîbâ komercializçts, un svçtku laiks un enerìija tçrçt laiku ar dârgajiem ceïiem dod priekðroku pirms Ziemassvçtkiem. Tâ kâ lielie Amerikas Savienotajâs Valstîs nevarçja dzîvot bez topoðâm skaisti iesaiòotâm dâvanâm zem krâsainas, augstas Ziemassvçtku eglîtes.Pirms Ziemassvçtku periods sâkas Amerikâ pçc Pateicîbas (iznâkot jaunajâ ceturtdienâ novembrî, tâ sauktajâ Melnajâ piektdienâ, kad biznesa tirgotâji sâk pârdot Ziemassvçtkus. Mûsdienâs agri putni var izmantot îpaðus akcijas. Ïoti bieþi ir iespçjams, ka rezultâti tiek piedâvâti þurnâlos gandrîz bez maksas no plkst. 3:00 lîdz 12. Ziemassvçtku eglîtes iegûst ïoti agri, tas ir modç iegâdâties un dekorçt jau Melnajâ piektdienâ. Tâtad viens, kad Polijâ, amerikâòi un ir Ziemassvçtku eglîte galvenajam rotâjumam, kâ arî nâk krâsains zvaigþòu, sniega vîrieðu, Ziemassvçtku vecîðu un daudzu citu figûru skaits. Tradicionâli, ir ârkârtîgi novieto uz galda smarþîgas sveces, karâjas krâsains vainagi uz durvîm, karâjas zem griestu âmuïi.Kad mçs esam rakstîjuði, dâvanas ir îpaði svarîgas Amerikâ. Lai gan ne tikai uzòemt grupas un draugus, bet arî kaimiòus, kolçìus un garâmgâjçjus, ikviens var sajust gaidâmo brîvdienu burvîbu. Ïoti komerciâls un ïoti iecienîts saòçmçjs ir ar rokâm gatavotu kûku kastes. Un bçrni saòem dâvanas no Ziemassvçtku vecîtçm, kas lido ar ziemeïbrieþu pielietoto burvju kamanu, atstâj mazâkas dâvanas zeíçs, kas karâjas virs kamîna un lielâkas zem Ziemassvçtku eglîtes, çd gatavo kûku un izsmidzina ar pienu, un pçc tam turpina nokïût naktî no 24 lîdz 25 Decembris varçs apmeklçt katru mâju.Ziemassvçtki Amerikas Savienotajâs Valstîs ilgst ïoti daudz. Kad mçs 25. un 26. decembrî svinam kopâ ar ìimeni, nâkamâ darba nedçïa sâkas amerikâòiem. Un, protams, sâkas jaunâ gada un Jaungada vakara svinîbas.