Matiem ar nevienmcrigu strukturu

Mani brâïameita îpaði patîk spçlçt ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas laikâ, íemmçt un apvienot. Viòa ir tik iesaistîta, ka, lai padarîtu visu izskatu perfektu, viòa var kârtot vienu pîti duci reizes, jebkurâ laikâ pievienojot tai matu þâvçðanas ierîces vai ievietojot matu klipus. Viòð visvairâk vçlas skolas posmus un organizçt sevi. Viòas pçdçjais radîjums, Princess Joker, bija gan jautrs, gan vajadzîgs perfekts frizûra un drçbes. Sâkumâ mana mâte viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem uzliktiem lentes. Tad ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, un vçl nekad. Es labâk redzçtu telpas .... tas tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas vadîbas un to modelçðanas minûtes. Viòa izskatîjâs skaista kâ laba karaliene. Bet, tâ kâ viòa ir aristokrâtu vidû, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Nav dalîðanâs ar tagadni, ka tâ ir bijusi vairâk nekâ divas stundas no sâkuma lîdz mâkslai. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas valodâ tâ izklausîjâs vçl vairâk, piemçram, "nieeee, es tieðâm nevçlos, es neko neatceros no aristokrâta, kas viòai daudz dod". Viòa izgudroja jaunu frizûru, piesitot matus vaïçju koku sejâm. Tâ kâ, protams, kâ jau iepriekð izveidojusi, mçs tagad esam pieredzçjuði, apvienojot matus, un tajâ paðâ laikâ tas bija ïoti gluds. Viòas mâte no daþâm pusçm tika veikta arî daþu mirkïu laikâ.

Labâkâs meiteòu matadatas