Majas dokolades rathodana

Ðokolâde pati par sevi ir viens no modernâkajiem gardumiem. Virtuvç tiek atrastas daþâdas lietojumprogrammas, tas ir parâdîts daudzâs versijâs. Gandrîz visos veikalos ðokolâdes produktus var iegût daþâdos veidos. Modes ir arî piena ðokolâde, kâ arî rûgta ðokolâde.Ðokolâdes raþoðana ir diezgan sareþìîta. Pirmais tâs cçlonis ir kakao pupiòu tîrîðana no âdas. Tad graudi ir atkarîgi no termiskâs apstrâdes, kurâ baktçrijas ir izsmeltas. Nâkamais solis ir pakïaut grauzdçto kodolu tâ sauktajai spridzinâðanai, citiem vârdiem sakot, vienkârði lauzt. Çdiens ir malts un ðî procesa beigâs veidojas kakao pasta. Tad fakti tiek pareizi izdalîti atkarîbâ no tâ, kuru produktu vçlaties iegût. Celulozes masa ir ïoti svarîga automâtiskajâ procesâ. Pçc ðo procesu pabeigðanas tas ietver lielapjoma funkciju, kas tiek aizstâta ar vakuumu. To pakïauj sasmalcinâðanas procesiem. Lai izgatavotu ðokolâdi, nepiecieðams izmantot atbilstoðas maðînas. Kakao masas drupinâðanai izmanto divas un piecu rullîðu dzirnavas. Ðokolâdes raþoðanas pirmais posms tiek izmantots maðînâm ar nosaukumu "konszami". Sasmalcinâðanas procesi tiek veikti arî siltumam, kad tie ir mitri. Karstâs sasmalcinâðanas process ir pçdçjais posms ðokolâdes raþoðanâ. Pçdçjais raþoðanas posms tiek òemts traukâ, ko sauc par asinâtâju. Apstrâde ar to ir atkarîga no kakao sviesta sadalîðanâs kristâlos ar viszemâkajiem izmçriem. Pateicoties tam, ðokolâde iegûst savu garðu un svarîgu spîdumu.