Loga tehniskais stavoklis

Precîza slodzes garðas un izskata noteikðana ir obligâta, lai analizçtu iekârtas tehnisko stâvokli, materiâlu izvçli, bojâjumu cçloòu izteikðanu vai priekðlikumus izmaiòâm un aprûpei.

https://neoproduct.eu/lv/drivelan-ultra-efektivs-veids-ka-atgut-viriskibu-un-pilniba-apmierinat-sievieti/

Lîgumâ ar iepriekð minçto mçs izmantojam skaitliskâs metodes, lai precîzi noteiktu slodþu lîmeni, ðajâ gadîjumâ izmantojot galîgo elementu metodi (FEM.Galîgo elementu metode var tikt izmantota gan statiskajiem, gan efektîviem elementiem. Dinamiskos jautâjumos svarîgu lomu spçlç, piemçram, slodzes izmaiòu âtrums, berzes un mediju plûsmas. Turklât mes aprçíinus izmanto, lai noteiktu kïûmes un bojâjumu cçloòus.Tipiskâs ar mes aprçíiniem saistîtâs analîzes galvenokârt attiecas uz:- stresa un celmu stâvokïa pârbaude, lai noteiktu kritiskâs vietas;- formas pielâgoðana bûvniecîbas intensitâtes samazinâjuma beigâs,- kaitçjuma cçloòu un to ietekmes uz darbîbâm pârbaude,- lçjumu un plûsmu modelçðana.Turklât mes aprçíini ir arî ïoti atzinîgi jûrniecîbas nozarç. Projektçjot peldoðu vai zemûdens struktûru, detalizçta FEM analîze par to cietîbu un unikâlajâm îpaðîbâm ir estçtisko un rûpniecisko risinâjumu atslçga.Vislabâk ir veikt sâkotnçjâs analîzes projekta sâkumposmâ. Tas novçrð kïûdas turpmâkajâ projektçðanâ. Svarîgâkais aprçíinu elements ir noteikt projektçtâs struktûras tûlîtçju stiprumu. Gan kopumâ, gan kritiskos mezglos. Me aprçíinus izmanto arî noguruma stiprîbas noteikðanai.Pçdçjos gados maizes aprçíinos ir notikusi revolûcija un pakâpeniski mainâs no vietçjâs materiâlâs izpausmes nepieïaujamîbas. Lîgumâ ar paðreizçjo kïûst vieglâk noteikt ârkârtçju pieredzi un novçrst ûdens katastrofas, kas var notikt. Ðobrîd ir izstrâdâti standarti, lai samazinâtu sadursmju radîtos zaudçjumus. Milzîgi palielinâjies çdienu aprçíins, tika uzsâkti ES projekti "Grûtâk" un "Mçríi". Îpaðums no virtuves aprçíiniem kïûst aizvien populârâks.