Labs bizness

Pieprasîjums pçc jebkuras naudas tiek sistemâtiski palielinâts. Cilvçkiem ir jâbût, viòiem ir pienâkumi un vajadzîbas, un tie ir atkarîgi no to veikðanas. Fizisku mçríu gadîjumâ tas ir grûtâk, jo viòu darbîbas daþreiz prasa ïoti augstu naudas lîmeni. Neatkarîgi no tâ, vai kâds atjauno, pçrk dzîvokli vai dodaties brîvdienâs ar lîniju, atbilde vienmçr bûs tâda pati - tie ir svarîgi ieguldîjumi.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Protams, daþi cilvçki dzîvo pçc principa, ka viòi varçs kaut ko atïauties tikai tad, ja viòi saglabâs pçdçjo labu naudas summu. Tomçr, pieòemsim, ka apskatîsim to faktu, ka, apmaksâjot 1200 skaidras un ikmçneða izmaksas lîdz PLN 1,000, ir ïoti svarîgi ietaupît naudu par vçlamajâm precçm. Ir cilvçki, kuriem nepatîk gaidît. Viòiem ir jâspçj precîzi zinât preci laikâ, kad viòi par to domâ. Arî neapmierinâtâm sievietçm, ja arî vîrieðiem, kuri fiziski nespçj glâbt pietiekami daudz naudas, aizdevumi un payday aizdevumi tiek atbrîvoti.

Kredîtu izvçle mûsdienu situâcijâ ir milzîga. Tie ir ne tikai naudas aizdevumi, bet arî auto aizdevumi, hipotçkas un âtras naudas aizdevumi, kas pazîstami kâ payday aizdevumi. Viòiem ir fundamentâlu atðíirîbu spçks, ko ne visi saprot, un bieþi vien liek domât par sliktiem lçmumiem, kas galu galâ dos aizòçmçjam daudz vairâk problçmu nekâ ieguvumi. Tâtad, kas ir kredîtu un payday aizdevumu salîdzinâðanas sâkums?

Pirmâm kârtâm sabiedrîbâ joprojâm ir sakòojas nevçlçðanâs saòemt aizdevumus bankâs. Ir teorijas, ka aizdevumi bankâs ir daudz dârgâki, ka tos ir grûti patçrçt, un ka bankai ir jâpieòem lçmums ïoti ilgu laiku. Turklât daïa sabiedrîbas ir pârliecinâtas, ka, ja bankâm krît, mûsu nauda tiks zaudçta, un, ja mums bûs grûtîbas atmaksât aizdevumu, bankas tipiskâ atbilde uz tuviem jautâjumiem bûs aizdevuma lîguma pârtraukðana un tiesu izpildîtâja nosûtîðana.

Jau vienâ sâkumâ visas ðîs sugas bûtu jânonâk. Protams, pçc iepazîðanâs ar banku un parabanku priekðlikumiem mçs varam radît iespaidu, ka jâ, bankas apliecina dârgâku kredîtu spçku. Tomçr realitâte vai patiesîba "mazâ drukâ" parâda, ka situâcija ir daudz atðíirîga. Ejam uz darbu, vai salîdzinât bankas un parabanâlâs iestâdes, citiem vârdiem sakot, lai salîdzinâtu atðíirîbas starp naudas aizdevumiem un payday aizdevumiem.

Juridiskie noteikumi. Sâkot no sâkuma sâkuma, nepiecieðams sniegt atzinumu par to, kuri tiesîbu akti reglamentç abu veidu aizdevumus. Tâpçc bankas organizç banku tiesîbas un Polijas Finanðu uzraudzîbas iestâde, kas, cita starpâ, pieprasa, lai vîrieði BIK pârbaudîtu, vai arî tie nav parâdnieki, kuriem ir problçmas ar saistîbu samaksu. Dîíus regulç tikai civiltiesisks lîgums, pateicoties kuram kredîtu pieðíirðanas procedûra norit âtrâk, jo tai nav nepiecieðams liels skaits dokumentu, bet nav pasargâts klients no jebkuras vârda un tâs iespçjamâ kritiena.Daudzums un termiòi. Atbildçtâji, kâ norâda vienîgais vârds, ir aizdevumi, kas pieðíirti uz laiku. Tas nozîmç, ka pateicoties tam, mçs varçsim saòemt zemu aizdevuma summu (no 50 lîdz aptuveni 5000 zlotiem par sliktu periodu, parasti mçnesi. Tas nozîmçs, ka pçc mçneða mçs bûsim spiesti atdot visu aizdevumu ar papildu likmçm un procentiem, bet bankas aizdevuma gadîjumâ (kas nesniedz uzdevumâ mazus aizdevumu apjomus, atmaksa tiks sadalîta çrtos maksâjumos ne tikai daþus mçneðus, bet arî daþus mçneðus. gadiem.Papildu izmaksas. Vâcot parabanku pieðíirto aizdevumu, tas bûtu jâsagatavo par jebkurâm izmaksâm, kuru apmçrs saistîbâ ar procentu likmi un aizdevuma summu bûs daudz lielâks nekâ nauda, ko esam veikuði. Citiem vârdiem sakot, pçc aizdevuma saòemðanas no bankas maksâsim tâs atmaksu, kas sadalîta pozitîvos, vairâku mçneðu vai vairâku gadu maksâjumos. Ja aizdevums ârpus bankas, mums bûs spiests sniegt visu summu, kas palielinâta par procentu likmi noteiktajâ mçnesî. Visus mçìinâjumus pagarinât atmaksâðanas datumu iekasçs papildu izmaksas lîdz pat vairâkiem tûkstoðiem zlotu.

Tâpçc atðíirîbas starp bankâm un bankâm ir bîstamas. Protams, mçs nevçlamies atturçt klientus no aizòçmumiem jebkurâ vai jaunâ organizâcijâ. Bet katram potenciâlajam aizòçmçjam vispirms ir jâapsver, kas viòam ir vajadzîgs, un cik daudz naudas viòð varçs maksât.