Laboratorijas iekartas minsk mazowieckie

Es bieþi apmeklçju savu sievieti darbâ. Viòa strâdâ Gdaòskas Universitâtes Íîmijas fakultâtç, kur viòa ir students, vairâk strâdâ laboratorijâ. Daþreiz man ðíiet, ka par mçbelçm, uz kurâm tâ notiek - kaut gan es dzîvoklî nepastâvu, lai saprastu visu, visstingrâkajâ laikâ es nedomâju, ka es izvçlçjos ðâdu profesionâlâs karjeras kursu.

Laboratorijas iekârtas ir ïoti smalks un interesants jautâjums. Daþu vârdu rakstîðana par mûsdienu íîmijas laboratorijas aprîkojumu, iespçjams, pastâv personai, kura pilnîgi neapzinâs íîmijas uzdevumu, neskatoties uz visu, ko es to pârbaudîðu.Ðodienas íîmijas laboratorija, protams, to nedara, kad ilustrç no grâmatâm, ko es domâju no pamatskolas pirmajâm klasçm. Piemçram, laboratorijas mikroskopi, kas sarunvalodâ ðíiet jebkuras laboratorijas pamataprîkojums, vispâr nav. Visbieþâk lietotâ iekârta ir - kâ citâdi tâ bûtu - dators. ir arî ledusskapji, telpu ventilâcijas iekârtas, izlietnes, daþâdi konteineri, un vairâkas maðînas, kurâm nespeciâlists acu agrînajâ stadijâ nebija, norâda to, kas tâs ir - paraugu òemðanas ierîces, ðíidruma un gâzes masas spektrometri un jaunâkâs kompozîcijas analîzes iekârtas. íîmiskâ viela, kuras vârdi diemþçl nevarçja atcerçties.Protams, laboratorijas mikroskopi joprojâm izmanto laukâ, vçl svarîgâk vienmçr iekïût medicînas universitâtç vai bioloìijas nodaïâ, kas turklât, kad mana draudzene pabeidz darbu, varam apmeklçt. starp citu apbrînot bioloìisko laboratoriju aprîkojumu. Man jâatzîst, ka viòð daudz efektîvâk nekâ íîmiskais - ja es bûtu gatavojies zinâtnes fantastikas filmai, es droði vien lûgtu ðo nodaïu iznomât kâdu aprîkojumu. Bioloìijas departamentam ir interesanta interese par eksotiskiem paraugiem, milzîgu akvâriju un formâriju, kur var skatîties skudras uzvedîbu stundâm.