Komunikativas valodas prasmes

Juridiskie tulkojumi prasa, lai teksta tulkotâjs ne tikai gûtu lielu labumu no valodas apguves, bet vispirms mâkslâ un, pats galvenais, izpratnç par juridisko terminoloìiju un ðîs valodas formas îpaðîbâm. Tulkotâjam, kas veic ðâda veida tulkojumu, ir jârûpçjas par elementu, katru komatu, jo dokumenta tulkoðanas laikâ tas noteikti ir îpaði piemçrots visa satura nozîmei. Ðî grâmata nav vienkârða.

Juridiskajiem tulkojumiem jâbût raksturîgiem ar juridiskâs vçstules un pilnâs terminoloìijas zinâðanâm. Tâpçc ir acîmredzams, ka tikai laba satura izpratne var sniegt un pareizi veikt tulkojumus. Lai ieteiktu, viòam daþkârt var bût arî papildu grûtîbas. Òemot vçrâ to, ka tulkojumam jâbût stingriem, pat perfektiem, tulkojuma precizitâtei, ietekmei ne reizi ir jâdomâ, lai atrastu pareizo vârdu, kas faktiski sniegs tulkotâ teksta saturu. Îpaði precîzs ir tas, ko tulkotâjam ir jâbût, strâdâjot savâ darbâ, pat tad, ja runa ir par nelielu komatu - jo daudzas reizes viòa vietas maiòa vai visa viòa neievçroðana var izraisît lielas izmaiòas dokumenta nozîmç.

Juridiskie tulkojumi ir diezgan laikietilpîgi. Tâs uzliek tulka pienâkumam dot viòiem daudz laika, jo îpaði, lai mçìinâtu saglabât labu lietu un metodi. Tomçr nevar aizmirst par svarîgâkajiem jautâjumiem, proti, valodu slâni. Tulkoðanas tekstam jâbût rakstîtam çrtâ kvalitâtç, saglabâjot visus valodu standartus. Tas ir îpaði sareþìîti tiesîbu valodas, kas bieþi vien pârkâpj pat vietçjâs gramatikas noteikumus, panâkumiem. Kâ tad ir jâdara juridiski tulkojumi, tajâ paðâ laikâ cenðoties sniegt jçgu lingvistiskajâm un stilistiskajâm vçrtîbâm, bet reizçm arî par oriìinâlvalodu.

Tâpçc juridiskie tulkojumi ir diezgan sareþìîts jautâjums, jo svarîgâk ir uzticçt to attiecîgajam tulkoðanas birojam, kas to interesç îpaðâ un precîzâ veidâ. Pateicoties tam, mçs izmantosim garantiju un pârliecîbu, ka visi juridiskie tulkojumi, kurus mçs varam pasûtît, tiks veikti tâdâ veidâ un izmantojot visus noteikumus, kas jâsaglabâ, veicot juridiskus tulkojumus nozîmîgâ uzòçmumâ.