Kolposkopija katowice

Kolposkops ir nemainîga ierîce, kas vispusîgi tiek veikta pçtîjumos, kas saistîti ar dzemdes kakla patoloìijâm. Tas paredzçts maksts un kakla uztriepes citoloìiskiem meklçjumiem.

Forte Love

Paðlaik visi kolposkopi ir jauni un çrti lietojami. Ir iespçjams pastâvîgi arhivçt ierîcç redzamos dinamiskos attçlus. Mûsdienîga elektronika un pantogrâfi dod iespçju veikt smalkas kustîbas plaknç, pateicoties kam kolposkopiskâ pârbaude ir daudz gludâka un ïoti precîza. Lielâkâ daïa piemçru ir aprîkoti ar digitâlajâm ðûnâm, pateicoties kurâm jûs varat arhivçt pçtîjuma gaitu. Pierakstiet, ka esat informçts par kolpofotogrâfiju, digitâlo arhivçðanu elektroniskajos plaðsaziòas lîdzekïos vai video ierakstîðanas personâ.Tas ir ieteicams brîdî, kad ir svarîgas iezîmes, kas jâraksturo ar izcilu kolposkopu. Pirmkârt un galvenokârt tas prasa augstâkâs klases ierîci. Tai jâsniedz laba attçla forma, jâizskaidro fotoattçli un videoklipi, un tâ vçlas bût aprîkota ar specializçtu programmatûru, pateicoties kurai tâ varçs iegût detalizçtu apkopotâ vizuâlâ materiâla analîzi. Ierîces uzticamîba tiek uzòemta pçc iespçjas ilgâk.Kolposkopa lieliskâ stâvokïa optiskâ sistçma parasti balstâs uz Vâcijas raþoðanas lçcâm. Optiskajai sistçmai jâbût izvietotai arî tâlummaiòas reþîmu laikâ. Labâkie piemçri ïauj 20 reizes tuvinât. Izvçloties kolposkopu, jâpievçrð uzmanîba fokusa lîmenim un fokusçðanas diapazonam. Jo labâks, jo labâk.Labâkâs ierîces vçlas bût aprîkotas ar pantogrâfa sviru, kas nodroðinâs brîvu un precîzu soli visâ iespçjamajâ plaknç. Svirai jâbût dekorçtai slçdzenes piedâvâjumâ, pateicoties tam, kâpçc bûs svarîgi tos izlaist noteiktâ virzienâ.