Kases kiuda 32

Lai veikals varçtu nopelnît labu naudu, tam vajadzçtu ne tikai piedâvât pilnu preèu klâstu un atrasties çrtâ vietâ, bet tajâ paðâ laikâ darboties labi. Grâmatu pârtraukðana vai lielas rindas desmitiem metru var efektîvi atturçt klientu, kurð pat tad, ja viòð nolemj iepirkties vienâ reizç, varçs to novçrst vienlaicîgi.

Veikala laba darbîba sastâv no daudziem faktoriem: labi un labi apmâcîti darbinieki, preèu izplatîðana, tîrîba un miers, efektîvs un funkcionâls kases aparâts un praktiski neierobeþots daudzums detaïu. Tâtad, ja mçs vçlamies, lai mûsu veikals sasniegtu pçc iespçjas plaðâkus rezultâtus, ir vçrts pievçrst uzmanîbu ðîm detaïâm - veikalu kasçm vajadzçtu bût raksturîgam vienkârðâ pakalpojumâ, lai viesis bûtu dzîvoklî, cik daudz un, protams, kalpotu klientam.Darbinieki ir jâapmâca jau no paða sâkuma, tâ vietâ, lai nonâktu pie îsta ûdens, gaidot dzîvi. Jâizmanto arî tie subjektîvi, lai viòi varçtu identificçt tuvâko darba vietu. Ðâdas identifikâcijas trûkums var radît situâciju, ka, ja mçs vienkârði atstâsim viòus no redzesloka, viòi pârtrauks darbu tik daudz, cik es gribçtu. Tomçr personiskâ izvçle ir svarîga: ir vçrts nodarbinât darbiniekus, kuri tiek popularizçti raksturîgi. Nekas nav tik briesmîgs, lai zîmola sniegums bûtu konflikts starp apkalpi. Neaizmirstiet apmâcît darbinieku ar kases servisu.Plauktiem ar produktu ir jâdzîvo reâlâ veidâ, lai klienti, kas iet starp tiem, varçtu brîvi iziet un ka rinda netraucç satiksmi. Visa veikala platîba ir jâorganizç sistçmâ, kas ïauj cilvçkiem skatîties - zâdzîba diemþçl notiek Polijâ ïoti bieþi, pat uzraudzîba ne vienmçr palîdz, jo mçs nevaram aizliegt klientiem sasniegt veikalu, piemçram, kapuci, kas neïauj zagli identificçt. Mums arî jâatceras, ka fiskâlie naudas lîdzekïi netiek atstâti bez rûpçm. Vienai sievietei vienmçr ir jâizvçlas kasieris.Ir ïoti svarîgi rîkoties ar uzòçmçjdarbîbu. Ir nepieòemami, ka kompozîcija ir haoss, jûs nezinât, kur tas atrodas, uz plauktiem un grîda ir pârklâta ar putekïiem, un smarþu iekðpusç ir grûti uzskatît par patîkamu. Atcerieties, ka fiskâlajâ kopsummâ tomçr bija vâjas monçtas, lai varçtu pârdot pârçjo klientam, un pârraudzît tâ rullîða stâvokli, uz kura ir apzîmogoti ieòçmumi.Katram veikala îpaðniekam ir jâapzinâs, cik lielâ mçrâ visi iepriekð minçtie jautâjumi ietekmç finanðu rezultâtus. Efektîvs un vienkârðs kases aparâts, tad ne viss - veikalam bûs nepiecieðams un bûs ieinteresçts strâdât labi.