Kases automobiiu tirdznieciba

Finanðu ministra rîkojums, kas stâjâs spçkâ no 2015. gada 1. marta, uzliek personâm, kas piedâvâ juridisko palîdzîbu, pienâkumu veikt kases aparâtu izmantoðanu. Ðîs izmaiòas ietvers nodokïu konsultantus lîdzâs advokâtiem. Un notâri nedarbosies. Kopumâ kases aparâti ir paredzçti, lai aizsargâtu klientus, kuri parasti nesaòem apstiprinâjumu par pakalpojumu izmantoðanu. Mobilie fiskâlie biroji ir îpaði veltîti juristiem un nodokïu konsultantiem.

Ar Finanðu ministrijas pasûtîto fiskâlâs reìistrâcijas rîkojumu tiek izslçgtas juridiskâs un medicîniskâs profesijas mûsdienu zobârstniecîbâ, kosmçtikâ, gastronomijâ un mehânikâ. Diemþçl katru gadu jau tiek iekasçti ieòçmumi. Viòu amats tiks pielîdzinâts otrajam konkursam, kuru ðis pienâkums stâjâs spçkâ daudz agrâk. Lîdz paðreizçjai sezonai advokâti tika atbrîvoti no nepiecieðamîbas izmantot kases aparâtus, ja to gada ienâkumi nepârsniedz divdesmit tûkstoðus zlotu.Dzîvoklî organizçtâs izmaiòas ir kustîba, kas visiem juristiem, kas sniedz pakalpojumus fizisko personu situâcijai, kuras neveic saimniecisko darbîbu, bûs jâreìistrç tâs fiskâlajâs summâs, bez iemesla norçíinâties.Tâpçc atvieglojumi likumdevçjam ievieð vienîgo enerìiju advokâtu tirgû. Ja juridiskâ palîdzîba tiek uzsâkta tikai 2015. gadâ, advokâti tiks noòemti no pienâkuma òemt no kases uz diviem mçneðiem no maija, kurâ sâks darboties vienkârðie pakalpojumi.Ministrija apliecina, ka nodokïu maksâtâji, kas sâk reìistrçties, izmantojot savus kases aparâtus, atmaksâs ievçrojamu daïu no pirkuma izmaksâm. Tas radîs pozitîvu rezultâtu arî juristu sniegtâs tirdzniecîbas juridiskajai noteiktîbai, kâ arî patçrçtâju droðîbai. Praksç tas nozîmç, ka no 2015. gada 1. marta visiem advokâtu biroja klientiem var pieprasît izsniegt kvîti, ko apstiprinâs fakts par juridiskâs palîdzîbas izmantoðanu.Attiecîbâ uz notâriem viòiem nebûs jâreìistrçjas pakalpojumu apjomâ, tikai tâdâs darbîbas jomâs, kas iekïautas glabâtavâ un arî tad, ja netiek pârsniegts 20 000. ienâkumu limits vai ja maksâjums tiek veikts bezskaidras naudas bûvniecîbâ.