Kases aparatu apkalpodana

Kases serviss ir nepiecieðams ne tikai iekârtu bojâjumu laikâ, bet vienlaikus arî kases aparâtu obligâtâs pârbaudes laikâ, kâ arî tad, kad sâkam un pârvaldâm mûsu darbîbas. Lîdztekus likumam viena persona, kas kases aparâta neveiksmes gadîjumâ var bût ieinteresçta to labot, ir pakalpojumu vienîbas vîrietis, kam ir atbilstoðas atïaujas. Ïoti bieþi tiesîbu iegûðana notiek ðâdi:

atïaujas:- apkalpojoðais uzòçmums vçrðas pie kases pârdevçja ar piedâvâjumu izveidot palîdzîbu un ieviest izplatîðanas lîgumu, \ t- pçc piekriðanas saòemðanas viòð nosûta divus viesus sertifikâcijas apmâcîbai, kas beidzas ar eksâmenu. Apmâcîbas laikâ tehniíis iegûst tiesîbas pilntiesîgajiem fiskâlâs ierîces lietotâjiem, kas meklç raþotâja kolekciju.- pçc izcilas pârbaudes pabeigðanas servisa tehniíis saòem nosaukumu un personas apliecîbu un zîmogu, lai aizpildîtu fiskâlo moduli. No otras puses, raþotâjs iepazîstina servisa tehniíi to personu sarakstâ, kurâm ir tiesîbas veikt garantijas un bez garantijas remontu, kâ arî atbilstoðas tehniskâs pârbaudes, un glabâ savus datus Nodokïu birojâ.

Man Pride

nieki:Tiesîbas uz vienu gadu tiek iegûtas, un tas apstrâdâ reìistrçto kases aparâtu - kursa beigas nedod karavîriem tiesîbas rûpçties par viena raþotâja fiskâlajâm ierîcçm, bet tikai, lai atbrîvotos no defektiem atseviðíos modeïos.Pakalpojumu tehniíis ir atbildîgs par savu kvalifikâciju pastâvîgu veidoðanu, veicot ieguldîjumu produktu raþotnçs, viòð katru gadu raksta raþotâjam, lai atliktu derîguma termiòu.Tirdzniecîbas lîgumâ noteiktâ prasîba ir tâ, ka apkalpojoðais uzòçmums rûpçjas par rezerves daïu noliktavu, kâ arî kontroles un mçrîðanas instrumentiem un aprîkojumu. Un pakalpojums ir atbildîgs par patçrçtâjiem piegâdi, kas rodas no raþotâja.Pilnvarotajam servisa tehniíim, kas nesniedz skaidras naudas pakalpojumus pçdçjai attiecîgajai personai, nav atïauts iesaistîties þurnâlâ, viòam arî ir jânodod karte raþotâjam. Karavîrs var izmantot fiskâlos kases tikai tad, ja viòð ir uzòçmuma raþotâjs, kas saistîts ar raþotâja izplatîðanas lîgumu.