Kases aparats vai jus varat pardot

Raþoðanas zâles ir diezgan specifiskas vietas. Tie ir izstrâdâti, lai izveidotu specifiskas, sçrijveida darbîbas, bieþi vien atkârtojas, kamçr vieni un tie paði cilvçki nav garlaicîgi. Tâs ir vietas, ko stingri aizsargâ brigadieri, vadîtâji, direktori un, visbeidzot, aprûpe un ârçjâs revîzijas, tikai nepamatoti. Tâ kâ katra raþoðanas zâle, neatkarîgi no tâ, kâ prece tiek raþota, ir pakïauta daþâdiem faktoriem, kas apdraud droðîbu, veselîbu un esamîbu.

Tas ir gan droðîbas sistçmu neveiksmes, gan ugunsgrçki vai katastrofas, kas tieði vai netieði rodas no cilvçka darbîbas, kas ir dinamiska rakstura, bet arî toksikoloìiskie draudi un darbinieka unikâlâ, lçni, bet neprecîzi efektîva veselîba ðajâ veikalâ. Svarîga ideja ir uzstâdît putekïu filtrâciju raþoðanas zâlçs. Piemçram, telpâs, kur atklâjas, ka tâs nav nepiecieðamas, daþâdu izejvielu apstrâdes laikâ notiekoðo izmaiòu rezultâtâ grupâ tiek izvadîti daþâdu vielu mikroskopiskie putekðòi. Pat vielas, kas tiek uzskatîtas par netoksiskâm, regulâri ieelpojot, perspektîvâ var izraisît nopietnu elpceïu iekaisumu.

Regulâra eksistence sliktas ventilâcijas nozîmç, kas nav aprîkota ar putekïu filtriem, kas perspektîvâ izraisa slimîbas no elpoðanas sistçmas sienas vai alerìijâm. To nedrîkst novçrtçt par zemu. Katru dienu ikviens ir pakïauts kaitîgam putekïu un gaisa piesâròojumam visâs pozîcijâs. Darba vidç, kurâ viòð pavada tik daudz kâ 1/3 no savas dienas, viòð bûtu atbrîvots no faktora, kas var izraisît slimîbu. Pieòemot, ka apkârt mçs esam pakïauti bîstamu dûmu, putekïu un çrèu ieelpoðanai, mçs nedrîkstam pasîvi pakïaut papildu kaitîgu putekïu saindçðanos praksç. Putekïu filtrs grâmatas fonâ ir spçcîgs veids, kâ novçrst kaitîgu bâzu papildu ieelpoðanu sistçmâ.

Filtri strâdâ ar gravitâcijas principu, vienkârði noòemot putekïu daïiòas, izmantojot to lielumu. Pateicoties tam, gaisu filtrç putekïainajâ dzîvoklî, pirms persona to sâk elpot.