Kases aparats vai fiskalais printeris

2015. gadâ, pateicoties Finanðu ministrijai, ievçrojami samazinâjâs to nodokïu maksâtâju skaits, kuri izmanto fotoattçlus no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot reìistrâcijas ierîces. Tas nozîmç, ka kases aparâts vai finanðu printeris ir nepiecieðams pirkums gandrîz visiem tiem, kas vada uzòçmçjdarbîbas kampaòu.

Jau vairâkus gadus regulçjumâ pakâpeniski tiek ieviestas inovâcijas, 2016. gadâ nekas nav mainîjies, bet 20 000 tûkstoðu robeþa, kas atvieglo pienâkumu piederçt ðîm ierîcçm, pat mazie mazumtirgotâji ðíçrso diezgan âtri.Tâtad, ko jûs izvçlaties, kura ierîce bûs pieredze jûsu uzòçmumâ? Kâda ir atðíirîba starp printeri un kases aparâtu?Nodokïu kases aparâts ir mazumtirdzniecîbas ierîce, kuras instrukcija ir nodokïu ieòçmumu veidoðana. To parasti lieto pârnçsâjamos un parastos veikalos, taèu tas lieliski darbojas arî lielâs iestâdçs. Protams, ir atðíirîgas ðo iestâþu sugas, piemçram, pârnçsâjamas (darbojas uz baterijâm, kas ir nepiecieðamas tâdâ nozîmç, ka ir arî enerìijas trûkums arî to sievieðu veiksmei, kuras bieþi vien izstrâdâ privâto biznesu klienta mâjâs. Ðâdâ grupâ ietilpst cita veida pakalpojumu sniedzçji, piemçram, remonta pakalpojumi, pârdevçji no durvîm lîdz durvîm un pat juristi. Kases aparâtu priekðrocîba ir zemâkas iegâdes izmaksas nekâ printeri, un, protams, tas, ka pârdevçjam ir nepiecieðams izmantot.NOVITUS fiskâlais printeris tiek izmantots, lai ierakstîtu ieòçmumus no izejoðo darîjumu un emisijas kvîtis. Tomçr bûtiska atðíirîba ir tâ, ka tâ nevar strâdât vienatnç, ir strâdât ar datoru, kas aprîkots ar atbilstoðu programmu pârdoðanu. Ar skaidrojumu konkrçtâ objekta izmantoðanas pagaidâm ir ïoti svarîgs pamats tirdzniecîbas tie jau aprîkota ar datoru, kas aprîkoti ar programmatûras pârdoðanu, piemçram. Lai izveidotu PVN rçíinus. Printera pieslçgðana dod iespçju ne tikai drukât, kvîtis vai rçíinus, bet arî ïauj automâtisko vienreizlietojamiem preces (tagad laiks izdot kvîti. Papildu ieguvumi no ðî mçbele, kas ir iespçja pârbaudît noliktavu formas preèu (pârdoðanas apjomu, izmantojot programmu, un daþâdu atlaiþu izmantoðanu, piemçram,. "Buy divi par viena cenu." Trûkumi printeri, iespçjams, ir augsta iepirkuma cena un prasîta atbilstîba ar datoru.