Kases aparats un maksajums ar karti

Zemçjums ir vissvarîgâkais faktors no visâm elektriskajâm ierîcçm. Ikviens domâ, ka zemçjuma vados nav sprieguma, bet tajos nedrîkst bût elektrîba, bet tas ir tikai atðíirîgi .... Katrâ mâjâ vai dzîvoklî darbojas simtiem metru zemçjuma vadi, un patiesîbâ tam ir nepiecieðams? Vai tas ir tâpçc, ka kontaktligzda ir pamatota, ja tajâ nav kustîbas, ja ar to nav savienots? Kad ir svarîgi nostiprinât visu elektrisko instalâciju? Ja vçlaties uzzinât reakciju uz ðiem notikumiem, izlasiet ðo dokumentu lîdz galam.

Hear Clear Pro 2

Kas norâda, ka elektroinstalâcija ir pamatota? Labu atbildi var atrast paðâ jautâjumâ, un mçs to labi izskaidrosim, kâ tas ir. Galu galâ, daþâs mâjâs, kurâs papildus fâzei un neitrâlajam vadîtâjam ir ligzdas, arî pamostas vadi. Tie neietekmç atseviðíu ierîèu stâvokli. Ir tâdi paði aizsardzîbas procesi, kas vienmçr atrodas mâjas sadales iekârtâ, un no tâ tiek novadîts metâla elements, kas ir tieði savienots ar zemi. Kas ir zemes komponçðana? Kâ jau iepriekð minçts, iezemçðana ir aizsardzîbas procedûra, kas jau daudzus gadus tiek dota mûsu paðu iekârtâs. Vçl viens iemesls zemçjuma izmantoðanai ir darba stâvoklis, jo pateicoties tam visi rûpnîcâ esoðie trauki darbojas pareizi. Ja vçlaties ïaut ðâda veida vadiem, jums ir jâzina, ka tie ir atðíirîgi maríçjumi. Ïoti vienkârðs ir PE aizsargâjoðs vads, kas satur dzelteni zaïu un PEN, kas ir neitrâls process, kam ir arî aizsardzîbas funkcija. Ðis process ir zils. Pat kontaktligzdas, kurâm nav iezemçjuma tapas, ir sava veida aizsardzîba pret elektriskâs strâvas triecienu. Parasti ðâdâm svecçm ir zîme (divi pârklâjami laukumi, kas nozîmç, ka tie nedrîkst bût iezemçti.