Kases aparats elzab sistcma 600

Cik maksâ kases aparâts? Vai ir vçrts ieguldît populârâ fiskâlâ kasç?Pârsteidzoði, ka investors meklç risinâjumus par pievilcîgu cenu. Spçlçjot ðo spçli, pieòemsim to saskarties: daþi nodokïu maksâtâji labprât uzzinâs par nepiecieðamîbu izmantot kases aparâtu. Ðo mçríi uzskata par traucçkli un jaunu izdevumu. Tâpçc daþi vienkârði ignorç likumu, ka, ja viòiem ir jâbût iespçjai veikt kases aparâtu, ïaujiet, lai populârâkais kases aparâts, kad tas atrodas laukumâ, bûtu vienâds. Izmantoto un pieejamo kases aparâtu var iegût par PLN 300-400.

Protams, ja uzòçmçjs vçlas iegâdâties ðâdu ierîci, neviens to neaizliedz. Bet nç - kases aparâtiem ar jaunu cenu ir ïoti zema kvalitâte. Tâpçc ir vçrts padomât par to, pirms mçs nolemjam izmantot fiskâlos kases aparâtus - lçtâkais aprîkojums var patieðâm sareþìît un patieðâm grûti daudziem izmantot kases aparâtu uzòçmumâ.

Lçtâkais un lietotâkais kases aparâts - kâpçc ne izvçlçties?Uz brîdi domâjiet par kases lietotâju un nodokïu printeru mçríiem. Mçs dodam jums, ka kases birojs ir skaists, labi nekâ tikai drukâðanas kvîtis lietotâjiem. Tik daudzas citas darbîbas, arî ar nodokïiem saistîtas. To pareiza darbîba, iespçjams, ir pârbaudîta fiskâlâs kontroles gaitâ. Ja jûs tos ignorçjat, veiciet finansiâlu sodu.

Kâdus pienâkumus un kâdus darbus mçs rçíinâmies ar atmiòu? Tagad, vienâ sâkumâ, fiskâlajam kases aparâtam jâbût pienâcîgi sagatavotam, konfigurçtam, instalçtam un aizturçtam. Ievadiet vienumu un pakalpojumu nosaukumus bez kïûdâm pietiekamâ devâ. Viòu situâcija nevar dzîvot nejauði. Kâdâm programmâm, kuras jûs ieprogrammçjat, jâbût saderîgâm ar noteikumiem, tâpat kâ turpmâko pârdoðanas kursu. Kases aparâta izmantoðana birojâ joprojâm saskaras ar ðâdâm situâcijâm: papîra èeku apmaiòa, dienas un mçneða pârskatu drukâðana, kâ arî daþâdas nefiskâlâs izdrukas, datu arhivçðana uz 5 gadiem, tehniskâs pârbaudes, kas noteikti jâpârbauda, tehniskâ apskate vai pieminçðana iepriekðçjâs nodokïu kontroles. Tâtad, kuru nodokïu kases aparâtu izvçlaties savai vienîbai, tâ òems vçrâ uzsvaru uz dziïâku komfortu. Tâpçc ir vçrts iegâdâties citu fiskâlo ierîci. Fiskâlâ kase atvçrta jau PLN 1000 sienâs. Ir vçrts, lai jûs varçtu vçrsties Nodokïu birojâ, lai atlîdzinâtu izmaksas lîdz 90%.