Kases aparats 30

Ar kases aparâtu mçs varam tikties, kur fiziskas personas ir atbildîgas par precçm vai pakalpojumiem, un ðâda apgrozîjuma ietekme pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kâpçc un kâ darbojas kases aparâts?Tâpçc kases aparâts ir ierîce, kurâ tiek piedâvâti piedâvâtie produkti vai pakalpojumi. Pateicoties tam, par preci vai pakalpojumu atbildîgâ sieviete var iegût precîzu sarakstu ar to, ko viòa maksâja. Tajâ uzskaitîta precîza katra preces cena un visa summa. Pârdoðanas apliecinâjums nav pârsteidzoðs kâ kvîts. Pateicoties viòam, mçs varam darît to, ko un cik daudz viòi dod, un vai summa nav pârâk augsta vai pârâk zema. Tas notiek arî tâpçc, ka klients neapzinâti iegûs bojâtas preces. Tad kvîts kalpo arî, lai paziòotu ðâdu rakstu par nâkamo, tas ir, naudas vçrtîbu, kas bûs ekvivalents klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts ir ne tikai drukâðanas kvîts. Viòas nâkamâ karjera ir pârdoðanas pârdoðana. Pçc katra pârdoðanas beigâm piegâdâtâjs ir atbildîgs par ikdienas pârdoðanas ziòojuma sagatavoðanu. Pateicoties viòam, tiks reìistrçts, kas tiks pârdots, kâdas preces ir pârdotas, cik daudz man ir samaksâts un cik daudz no viòiem esmu mâcîjis no PVN.

ERC kases aparâtsIr otrâ veida kases aparâti. Kâ ERC vai elektroniskâs kases aparâta pierâdîjumus mçs varam uzzinât. Tad ir kases aparâts, kas nodarbojas ar programmâm, kuras raþotâjs ir augðupielâdçjis. Nav svarîgi tos mainît. Un tai ir salîdzinoði neliela datu ietilpîba, kas pçc daþiem gadiem tiek âtri aizpildîta. Pçc tam ðâda kases îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var nomainît finanðu moduli svaigai vai pilnîgi mainît visu summu citâ. Pçdçjâ kases aparâtu rinda cita starpâ ietver mobilos kazino, atseviðíus kases aparâtus un sistçmas kases aparâtus.

Fiskâlie terminâïiCita veida kases aparâts ir POS kases aparâts vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos nosaka arî datoru kases aparâti. Tie galvenokârt ir izgatavoti no datora, fiskâlâ printera, tastatûras un monitora. Kases aparâti ir arî universâli, kas pierâda, ka ir svarîgi tos pievienot, piemçram, fiskâlos terminâïus, svîtrkodu skenerus vai elektriskos svarus. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât atbilstoði savâm vajadzîbâm vai uzòçmuma attîstîbai.